15 Mayıs 2012 Salı

Içme suyu ve atıksu yönetmeliği

Detaylı bilgi için..

Su Yumuşatma Sistemleri  

http://www.matrisaritma.com/

İSKİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ
AMAÇ:
1.MADDE:
Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma
sularının temin edildiği ve edileceği Istanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan
yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemektir.
KAPSAM:
2.MADDE:
20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu ile tesbit edilen görev ve yetki alanı dahilinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği
yüzey ve yeraltı suyu kaynakları ve bu kaynakların korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları
dahilinde ve haricinde bulunan alanlar, bu yönetmeliğin kapsamındadır.
HUKUKİ DAYANAK:
3.MADDE:
Bu yönetmelik, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c, 6/L ve 20. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden tanzim edilmiştir.
TANIMLAR:
4.MADDE:
Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır:
İdare: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (kısaca İSKİ)
İSKİ Görüşü: Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri,
tarım, hayvancılık, kaynak ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içmesuyu havzalarında yapılacak faaliyetler için bu
yönetmelik doğrultusunda idare tarafından verilen görüşdür.
İçmesuyu havzaları (Havza):
İçme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama
alanıdır. Ekli listede listelenen içmesuyu havzaları ve dereler koruma altına alınmıştır.
İçme ve Kullanma suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynakları:
İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması hedeflenen her türlü suni veya tabii göller
ile bunları besleyen sular ve yeraltı su kaynaklarıdır.
Alıcı Ortam:
Atıksuların verildiği kanalizasyon şebekesi, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.
Arıtma:
Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya
tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve
ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal
ve biyolojik arıtma işlemlerini veya atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerin müsaade
edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.
Bu Yönetmelik 16.7.2009 Tarih 14 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek 28 Temmuz 2009 Tarihli
Referans Gazetesinde yayınlanmıştır.
1
Atık:
Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı
ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan
ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.
Atıksu:
Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.
Atıksu Kaynakları:
Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları,
maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri,
tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır.
Sanayi Atıksuyu:
Sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim işlemlerinden
kaynaklanan sulardır.
Evsel Atıksu:
Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları
neticesi meydana gelen atıksulardır.
Dere Mutlak Koruma Alanı:
Yeraltı ve yerüstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topografik yapısı ile
iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyan ve tabii yatağı olan ve isimleri
Liste-1’de belirtilen akarsulara “dere” denir. Bu derelerin her iki yanında yer alan ve genişliği Liste-1’de verilen
karasal alan dere mutlak koruma alanıdır.
Mutlak Koruma Alanı:
İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su
ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alanın
havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.
Kısa Mesafeli Koruma Alanı:
Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan
sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
Orta Mesafeli Koruma Alanı:
Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu
alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son
bulur.
Uzun Mesafeli Koruma Alanı:
Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan
bütün kara alanıdır.
Ön Arıtma:
Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir vasıta ile münferit, ortak ve kamuya
ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle İSKİ
tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir.
Su Kirliliği:
İnsan faaliyetleri neticesinde su kaynakları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin,
kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.
Tehlikeli ve Zararlı Atık:
Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki
yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren -yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca- özel muamele ve bertaraf işlemleri
gerektiren maddeleri ifade eder.
Entegre Tesis:
Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü
olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya bir üretim
dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.
Kaynak Suları:
Tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.
2
Yeraltı Suları:
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda tarifi yapılmış sulardır.
K.A.K.S. (İnşaatAlanı Katsayısı):
Yapı inşaat alanının (katlar alanının) parsel alanına oranıdır.
Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır.
REZERVUARLARIN VE KORUMA ALTINDAKİ DERE YATAKLARININ MAKSİMUM SU KOTU İÇİNDE
UYULMASI GEREKEN ESASLAR
5.MADDE :
a) Katı ve sıvı atıklar dökülemez.
b) Yakıt motorlu araç çalıştırılamaz.
c) Yüzme, su üstü, su altı sporları ve kültür balıkçılığı yapılamaz. Kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine
su alma noktasına 300 m’den daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.
d) Kaynaklar üzerinde ilaçlama gibi zehirli zararlı faaliyetler yapılamaz.
e) Suyun temini, arıtılması ve elektrik üretimi için gerekli teknik tesisler dışında herhangi bir yapı yapılamaz.
İÇMESUYU HAVZALARINDA YAPILAŞMA İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN ESASLAR:
6.MADDE:
a) İçmesuyu havzalarında bu yönetmelik çerçevesinde İSKİ görüşü alınmak suretiyle mevcut mevzuatta
öngörülen yasal süreler içinde Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının hazırlanması esastır.
b) İmar planı bulunmayan alanlarda hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
c) İSKİ Görüşü bulunmayan mevcut planların bu yönetmelik doğrultusunda revize edilmesi ve İSKİ Görüşü
alınması zorunludur.
d) İSKİ görüşü dikkate alınarak hazırlanan ve yürürlüğe giren planlı alanlarda, mer’i mevzuat hükümlerine göre;
Her türlü yapı ve tesislere ilgili idari merciler tarafından ruhsat verilir,
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmalar ve faaliyetler için ilgili belediyesinden yasal işlem tesis edilmesi
istenir.
e) İmar Planlarının hazırlanması aşamasında;
Göl ve dere mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma alanları, orman alanları, mutlak tarım alanları
yerleşime açılamaz. Bu alanlar ile, askeri alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez
İmar planlarında orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yer alan konut alanlarında LİSTE-2’de verilen orta
ve uzun mesafeli koruma alanları için ayrı ayrı belirtilen yoğunluk değerleri aşılamaz.
Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç konut dışı yapılaşmalarda ise KAKS: 0.25
değeri aşılamaz.
f) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut veya yapılacak bir kollektör sistemi
olması halinde yapılaşma ve diğer faaliyetler yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştirmez.
g) Havzalarda atıksu üreten her türlü tesis ve yapının atıksuları için, “İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj
Yönetmeliği”nde belirtilen tedbirlerin alınması zorunludur.
h) Tüm koruma kuşaklarında içmesuyu havzası ilanından önce mevcut köy yerleşik alanları içinde uygulama imar
planları hazırlanıncaya kadar, mevcut yapıların tadilat ve tamirat müracatlarına ebatları değiştirilmeksizin ilgili
belediyesinden alınacak yazılı izin veya ruhsatın idareye ibrazı halinde onay verilir.
i) Bu yönetmelik ile İçme Suyu Havzası olarak ilan edilen bölgelerin, havza ilan tarihinden önce yürürlükte olan
Çevre Düzeni Planlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Ayrıca
1/100.000 ölçekli Düzce İli, 1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve yakın çevresi, 1/25.000 ölçekli Yığılca ilçesi
çevre Düzeni planlarının açıklama raporları ve uygulama hükümlerine aykırı olmayan yönetmelik maddeleri de
uygulanır.
j) Kısa mesafeli koruma alanlarında kalan kırsal yerleşik alanlar planlanırken mevcut yapılar, ebatları
değiştirilmeksizin aynen muhafaza edilebilir.
3
6.1. Göl Mutlak (0-300m) ve Dere Mutlak Koruma Alanlarında;
a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir
şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.
b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları
doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı
bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su
alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.
c) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin
verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.
d) Mutlak koruma alanlarında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilmez.
6.2. Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında (300-1000 m):
a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir
şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.
b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları
doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı
bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları teşkil edilebilir.
c) Kısa mesafeli koruma alanında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin
verilmez.
d) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin
verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, vb. tesisler yapılamaz.
6.3.Orta Mesafeli Koruma Alanlarında (1000 – 2000 m.):
İmar planında aşağıda belirtilen fonksiyonlar önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara orta mesafeli koruma
alanlarında izin verilemez.
Her türlü sanayi maksatlı yapılar,
Serbest Bölge,
Tıp fakülteleri,
Labaratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği hertürlü eğitim ve öğretim kurumları,
Hastane,
Akaryakıt istasyonu,
Hayvancılık Tesisleri,
Mezbaha,
Her türlü kimyevi madde, yakıt, zehirli zararlı ve tehlikeli madde depoları,
Katı atık depolama tesisleri,
Çöp toplama ve imha merkezleri,
Mezarlık.
6.4 Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – İçmesuyu Havza sınırı arası) :
İmar planında aşağıda belirtilen fonksiyonlar önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara uzun mesafeli koruma
alanlarında izin verilemez.
Metal Sertleştirme (tuz ile)
Metal Kaplama
Yüzey Temizleme (asitle)
Tekstil Boyama ve emprime baskı
Hurda Plastik Yıkama
Liftli Yıkama-yağlamacılar
Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)
İmalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri
Hurda kağıt işleme
Ham Deri İşleme
Asit imal ve dolum yerleri.
Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri
4
Pil, batarya-akü imal yerleri
Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)
Domuz ve köpek çiftlikleri
Entegre hayvancılık tesisleri
İlaç Sentez fabrikaları
Ağır metal tuzu üretimi
Cam yıkama
Yün yıkama
Çöp ayırma, depolaması ve imha merkezleri,
Açık kömür depolama
Matbaa
Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları.
MADENCİLİK VE DÖKÜM FAALİYETLERİ
7.MADDE:
7.1 Madencilik Faaliyetleri.
a) Göl ve dere mutlak koruma alanlarında hiçbir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.
b) Kısa, Orta ve Uzun mesafeli koruma alanları içinde, Madencilik mevzuatı ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak ilgili idarelerden izin alınması kaydıyla madencilik faaliyetine izin verilir.
Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
hükümlerine uyulması zorunludur.
7.2 Döküm Faaliyetleri.
a) Mutlak (göl/dere) koruma alanlarına döküm yapılamaz.
b) Kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında bulunan eski taş, maden, kum, mıcır, kil vs. ocaklarına doğal
yapısının ikame edilmesi maksadıyla ve dolum sonrası ağaçlandırılmak şartlarıyla sadece kirlenmemiş
hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.
c) Uzun mesafeli koruma alanlarında; kimyasal atık, çöp vb, suyun kalitesine olumsuz etki edecek malzeme
dökülmemesi, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan
izin/ruhsat alınması, kontrol ve denetimin adı geçen yönetmelikte belirtilen kurumlarca yapılması kaydıyla,
hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için döküm sahası oluşturulmasına müsaade edilir.
d) Döküm faaliyeti için olumlu görüş verilen tüm havza alanlarında “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan izin/ruhsat alınması şarttır.
ZİRAAT ve HAYVANCILIK
8.MADDE
a) İçmesuyu Havzalarında sun’i, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı ziraate izin verilmez.
b) İçmesuyu havzalarının bütün koruma alanlarında suni, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla
organik tarım teknikleri kullanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde bitkisel üretime ve
İdarenin uygun gördüğü meyvecilik ve ağaçlandırma faaliyetlerine izin verilir.
c) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında hayvanların kontrollü otlatılmasına izin verilir.
d) Organik tarım teknikleri kullanılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde, İçmesuyu
havzalarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında organik arı yetiştiriciliğine, uzun mesafeli koruma
alanlarında hayvansal üretime izin verilir.
e) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında izin verilen organik tarım faaliyetleri için parsel büyüklüğü
5000 m2’den az olmamak üzere yukarıda belirtilen faaliyetler için gerekli olan ve bir parselde birden fazla
olmamak kaydıyla kısa mesafeli koruma alanlarında 50 m2’yi geçmeyen, orta ve uzun mesafede 75 m2’yi
geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen prefabrik yapıya müsaade edilir.
5
KAYNAK(MENBA)SULARI VE YERALTI SULARI
9.MADDE
a) Kaynak ve yer altı sularının tasarrufu, yetki ve sorumluluk sahasında İSKİ’ye aittir.
b) Havzalarda içme vb. maksatlı yeni kaynak suyu tahsislerine ve sanayi, inşaat vb. sektörlerde
kullanılmasına yönelik ticari maksatlı kuyuya izin verilemez .
c) Daha önce tahsisi yapılmış kaynak suları, mevcut ticari maksatlı kuyular ve ticari olmayan kuyularla ilgili
hususlar yönerge ile tespit edilir.
TEDBİRLERVE MÜEYYiDELER:
10. MADDE:
a) Bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan yapıların ve faaliyetlerin
havzadaki koruma alanlarında yapılması, su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin
doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden faaliyetlerden sayılır.
b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşaası yasaklanmış yapılar ile her çeşit tesisat ve
muhdesatın 2560 sayılı kanunun 20.maddesine göre yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin 3194 sayılı
kanun gereği yapımının durdurulması, mühürlenmesi, gerektiğinde yıkılması ilgili Büyükşehir , İl, İlçe ve İlk
Kademe Belediye Başkanlıklarından talep edilir.
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı statüsünde değerlendirilen yapıların yıkımları ile ilgili kanuni prosedür,
havza yönergesi ile tespit edilir.
c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye
karşı korunması ile ilgili konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı fiil ve faaliyetlerin tesbiti halinde
durum ayrıca Çevre Kanunu’nun 15 ve 16.maddelerinin uygulanması istemini ihtiva eden bir yazı ile
Valiliğe veya ilgili ilçe kaymakamlığına bildirilir.
d) İSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde;
Su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden
faaliyetleri yapanlar, İSKİ’ye ait her türlü menkul ve gayri menkullere zarar verenler ve halkın içeceği
sulara zehir katarak vesair suretle bozarak, umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimseler hakkında; İSKİ
kanunun 20.maddesi, İmar, Çevre vb. mevzuat gereği TCK’nın ilgili maddelerince cezalandırılması için
suç duyurusunda bulunur.
e) Su kaynaklarının korunmasına dair hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi meydana gelen
zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’a göre işlem yapılır.
11 .MADDE:
Kirlenmeye karşı koruma tedbirlerinin alınması için yukarıdaki maddelerin uygulanmasında
aşağıdaki esaslara uyulur.
a) İSKİ Genel Müdürlüğü, “Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği”’nin 10.3. Maddesinde belirtilen yetkili
belediye karar organlarındandır.
b) İSKİ tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler
bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün yetki alanı 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun ile 2560 sayılı
Kanunun 1.maddesi mucibince tesbit edilen alandır.
c) Yönetmelik hükümlerine göre inşaatı yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının
önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsata aykırı veya ruhsatsız
yapılara dair hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yapılaşma Belediye sınırları haricinde olmakla birlikte 831
sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun 1.maddesi mucibince su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması
için tesbit edilen alanda teşekkül etmiş ise bunlar hakkında ilgili Büyükşehir, İl, İlçe ve İlk Kademe
Belediyesince durdurma, mühürleme işlemleri yapılır.
d) Muhtarlar kendi bölgelerindeki su havzaları içinde yapı, zararlı tesis veya suyu kirletecek yönde veyahut
İSKİ’nin tesis ve boru hatlarına zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar hakkında zabıt tutmakla ve bunları
ilgili mülki amire ve İSKİ’ye bildirmekle mükelleftir.
6
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
12.MADDE:
Ömerli Havzasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 13.08.1984 tarih ve 12657 sayılı Ömerli İçmesuyu
Havzası Çevre Koruma Planı’nda öngörüldüğü gibi Esenceli, Kurtdoğmuş, Emirli, Kurnaköy, Paşaköy ve
Alibey Havzasında Pirinçci Köyleri ile Büyükçekmece Bahsayış Köyü bir program dahilinde kamulaştırılır.
13.MADDE:
İSKİ Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2560 sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince içmesuyu havzalarına;
atıksu, zararlı atık boşaltma gibi faaliyetlerde bulunanaların ve su kaynağı, arıtma tesisi, isale hatlarına, hazne
ve şebekeler gibi her türlü tesislere zarar verenlerin meydana getirdikleri zarar, sebep olanlara ödettirilir ve
zararın giderilmesi için yapılacak her türlü masraflar ilgiliden tahsil edilir.
GEÇİCİ MADDE :
14.MADDE
İçmesuyu Havzalarında mevcut yapılardaki Atıksu üreten faaliyetler Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
hükümlerine tabidir.
YÜRÜRLÜK:
15.MADDE:
Resmi Gazete’nin 13 Mart 1984 tarih ve 18340 sayılı nüshasında yayınlanan ve o tarihten bu yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar “İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su
Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması” hakkındaki bütün yönetmelikler ve değişiklikler yürürlükten
kaldırılmıştır. Dönemindeki yönetmeliklere göre ilgili prosedürden geçerek İSKİ Görüşü alan ve yürürlüğe giren
imar planları müktesep hak olarak geçerlidir.
Bu yönetmelikte açıklanmayan hususlarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer
hususlar yönergede belirlenir.
YÜRÜTME:
16 .MADDE:
Bu yönetmelik hükümlerini Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yürütür.
7
LİSTE-1
KORUMA ALTINA ALINAN İÇMESUYU HAVZALARI VE DERELER:
Aşağıdaki derelerin mutlak koruma alanları derelerin her iki tarafındaki 100 metrelik alandır.
Bu alanlarda mutlak koruma alanları hükümleri geçerlidir.
Tarihi Taksim ve Kırkçeşme su bentleri Havzası:
Sazlıdere Havzası:
Kanlıgöl Deresi, Türkköse Deresi ve Derbent Deresi Kolu, Dursun Köy Deresi, Kaldırım Çoban Deresi, Boyalık
Deresi, Mandıra Deresi, Baklalı Deresi,
Büyükçekmece Havzası:
Beylikçayı Deresi, Çekmece Deresi, Hamza Deresi, Eskidere ve Orcunlu Dere, Kızıldere kolu, Karasu Deresi
ve Akalan Deresi, Şeytan Deresi, Ayus Deresi, İnter Deresi, Tavşan Deresi, Delice Deresi Kolları, Tahtaköprü
Deresi, Koy Deresi, Damlıdere ve Kesliçiftliği Deresi, Kiladine Deresi Kolu,
Alibey Havzası:
Cebeci Deresi, Boğazköy Deresi, Bolluca Deresi, Kocaman Dere, Çıplak Dere ve Ayvalı Deresi, Ayvalık
Deresi, Sidan Deresi, Elmalı Kalan Dere, Gülgen Dere, Malkoç Dere, Çiftepınar Dere Kolları,
Terkos Havzası:
Kanlıayazma Deresi ve Yeniköy Deresi, Ustuluk Deresi, Çeko Deresi Kolları, Tayakadın Deresi, Sinanköprü
Taşlıbayır Deresi, Malakçı Deresi, Kaptan Çayırı Deresi, Ana Dere, Derin Dere, Fitirgan Dere, Koca Dere,
Sivas Köy Deresi, Eğrek Dere, Suluklu Dere ve Keçikerme Deresi Yolu, Kurt Deresi, Ayazma Dere, Karaca
Köy Deresi, Istranca Deresi, Pınar Dere ve Belgrat Dere, Ceviz Dere, Sinir Dere, Karasu Deresi (ve 3 kolu),
Balçık Dere, Çatalcakaya Dere, Şeytan Dere, Kaci Dere, Binkılıç Dere, Büyükdere, Molla Hüseyin Deresi,
Karatina Deresi, Arı Dere, Tumba Dere, Mekan Dere, Kısa Dere, Çeşme Deresi, Kürk Dere, Ceviz Dere,
Karamandıra Dere, Sukarışığı Dere, Mandıra Dere, Şeytan Dere, Istranca Dere, Dışbudaklık Deresi ve Dingil
Dere, Kürek Dere, Gümüşparası Dere, Taşlıgeçit Deresi, Kuru Dere, Kütüklü Dere, Mürverçeşme Dere,
Şişkafa Dere Kolları,
Ömerli Havzası:
Kömürlük Dere, Bıçkı Dere, Muslu Yatak Deresi, Sarıkız Deresi, Ozan Dere, Büyük Dere, Sögütgeçidi Dere ve
Kara Dere Kolları, Sazak Dere, Zubcan Dere ve Kahvecioğlu Deresi Kolu, Göçbeyli Dere, Kadıçayır Dere,
Eski Değirmen Dere, Balçık Dere, Kocagöl Dere ve Doğan Dere, Değirmen Dere, Kuzguncuk Dere, Yayla
Dere, Cankoca Dere, Canbazalacağı Dere, Horoz Dere, Suçıkan Dere, Yongalıdere Kolları, Koy Dere,
Değirmen Dere, Patlıcan Gölü Dere, Topçayırlar Deresi, Uzun Dere, Maldöken Dere, Paşaköy Deresi,
Ayazma Dere, Paşaçayırı Deresi, Değirmen Dere ve Bakkalköy Deresi, Palamut Dere,
Elmalı Havzası:
Sakıran Deresi, Arnavut Deresi, Çiftlik Dere, Armutyatağı Deresi, Çekmeköy Deresi, Değirmen Dere,
Karaağaç Deresi, Köprü Dere (Kemer Dere)
Darlık Havzası:
Elmalı Dere, Kapaklı Dere, Düzler Dere, Haymana Dere, Çörtlen Dere, Eğri Dere (2 adet), Çanak Dere,
Mısırlı Dere, Teke Dere, Arpacı Dere, Çamaşır Dere, Sarpeğrek Dere, Sığırlık Dere, Kocataş Dere, Karaçayır
Dere, Çakıltarla Dere, Şeftali Dere, Alçak Dere, Örümcek Dere, Dümen Dere, Soğuksu Dere, Yumurcak Dere,
Maden Dere, Musaköy Dere, Dikili Dere, Yusuf Dere, Eroğlu Dere, Cevahir Dere, Darlık Deresi Kolları,
Soğuksu Dere, Karanlık Dere, Kayalı Dere, Kokar Dere, Pınar Dere, Sığırlık Dere, Kaynarca Dere, Meşeli
Dere (Büyük Dere), Murlak Dere, Kızılcıklı Dere, Ağıl Dere, Ayvalı Dere, Göller Dere, Fındıkpınar Dere,
Köprücük Dere, Kiremitçi Dere, Öven Dere, Dombay Dere, Ballık Dere, Değirmen Dere, Çamyatay Dere,
Danışman Dere, Aydere, Dumbay Dere, Başlar Dere, Şahin Dere, Demir Dere, Gökoluk Dere,
Yeşilçay projesinde İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz Baraj Havzaları ile;
Istranca (Yıldız ) Dereleri Projesi Kapsamında Yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingoz Dere, Elmalı Dere,
Sultanbahçe Dere, Kazan Dere, Pabuç Dere Baraj Havzaları da alınmış olup, Istranca Derelerinde koruma
altına alınacak dereler;
8
Düz Dere Havzası :
Düz Dere, Kovankaya, Haşimpınarı, Pazarbaşı, Kayınlık, Taşdelen.
Çilingoz Deresi Havzası:
Çomakçı, Üçpınar, Büyükerikli, Gümüş, 1.Kavaklı, Erikli, Demirci, Çiçek, Gürgen, 2.Kavaklı, Çanakçı,
Aktaşlar, Aktaş, Çavdar, Küçükerikli.
Kuzulu Dere Havzası:
Sulu, Sarp, Bileğitaşı (Aziz), Milas, Saklısu, Karlı, Küçükböğürtlen, Büyükböğürtlen, Makara, Davulyolu, Aziz,
Çilingoz, Kaynaklar, Seremet, Çanakça, Muşmula, Karpıca, Motor, Seymen, Kaynak, Çavdar.
Kazan Dere Havzası:
Kazandere, Lale Dere, Soğuksu Dere, Mandıraeğreği, Kotil, Çerkezeğreği, Arpatarla, Köserelik, Çayır, 1.
Kiraz, 2. Kiraz, Erikli, Taromba, Helvabayır, 1. Soguksu, 2.Soğuksu, Yakıbın (Yakup), Hacıhaşim, Dingil (Kuti),
Pirentepe (Pirenli), Saklısu, Domuz, Kurugöl, Yenesuyu, Yurt, Gürgeankışla, Moloz, 1. Sulu, Yüksekeğrek,
2. Sulu, Darıtarla, Gübre, Kesikkoru, Güvenli, Ayıdeliği, Beypınar, Kuru, İncekoru, Kalınkoru, Terzimağara,
Kabalar, Eşek, Kalamir, Köprü, Kalemir (Kalem), Şakirinkeleme, Geyikalan (Keyikalan), Kuruçeşme, Köprü,
Telefondireği, Kuyukaynaklar, Fındık, Çavdar, Aksu, Haşlama, Nalbantçeşme, Kayınpınar, Değirmen, Kazan,
Ana, Yurt, Kalem, Kuru, Sandıklar, Z.Derin, Çamaşır, Yaşarağanın, Sazlık, Sazlıkpınar, Yazkışla, Dingilli,
Başgöl, Yalanlı, 1.Derin, Abduşunçeşme, Maksudun Pınarı, Sınır, Kömürcü, Gülgen Pınar, Nalhanlıpınar.
Elmalı Dere Havzası:
Elmalı, Erikli, Yarımdağ, Küçükelmalı, Dışbudakeğreği, Kurteğreği.
Sultanbahçe Dere Havzası:
Eşek, Hamza, Bahçe, Sürgüyolu, Gürgen, Büyükhoca, Kayınlı, Asmalı, Kuru, Ağıl, Hafızın, Kulübetarla,
Cehennem, Kayınlar, Küçükhoca, Yanıkkulübeler, Dultarla.
Pabuç Dere Havzası:
Kaldırım, Cevizli, 4.Geçit, Demetyolu, Taşpınar, Pabuç, Uskumru, Kepçe, Kışlacık, Balıkpınar, Sarıgeçit,
Mağara, Fırınhendeği, Şişmanot, Kurt, Sazlı, Kavaklar, Kuru, Kocataş, Dedepınar, Acıçeşme, Baltacı, Koru,
Kiremit, Kovantaşı, Kiremithane, Kuşkaya, Kokmuştarla, Arka, Gürgen, Karamanpınarı, Pendik, Çayır,
Palamut, Karanlık, Kokmuşpınar, Kereviz, Tekkaya, Panayot.
Yeşilçay Projesi Kapsamında Yer Alan İsaköy,Kabakoz,Sungurlu Baraj ve Yeşilvadi Regülatör Havzaları;
İsaköy Havzası
Balıktaşı Dere, Yayla Deresi, Aktaşlar Deresi, Göksu Dere, Büyük Dere, Kurtçal Dere, Balcı Dere, Gölcük Dere,
Gümüş Dere, Çanak Dere, Sarp (Göksu Kolu) Dere, Çökürtlen Dere, Büyük Dere, Koca Dere (2 adet), Kaşık Dere,
Çubuk Dere, Gücük Dere, Sarp Dere, Bağlar Dere, Büyük (2) Dere, Çul Dere, Çorak Dere (2 adet), Ambargülü Dere,
Aşağı Dere, Kocabayır Dere, Heybeli Dere, Damla Dere, Palamut Dere, Gürgen Dere, Kavaklar Dere, Ortadeğirmen
Dere, Bıçkı Dere (2 adet), Maden Dere, Oruçlar Dere, Kızılcaelma Dere, Yırtan Dere, Elmalı Dere, Almalı Dere,
Akdıç Dere, Kuldere Dere, Gümüş Dere, Ören Dere, Alaca Dere, Ağıl Dere, Karagözlü Dere, Doğan Dere, Kozlar
Dere, Yazlık Dere, Yenibıçkı Dere, Çanakçık Dere, Muratlar Dere, Değirmen Dere, Uzuncaova Dere, Koç Dere,
Bakancılar Dere, Sap Dere
Kabakoz Havzası
Saztarla Dere, Bağlar Dere, Karapınar Dere, Geçit Dere, Armutlu Dere, Büyükgeçit Dere
Sungurlu Havzası
Saracık Dere, Karaman Dere, Düztarla Dere, Sarılar Dere, Çanakçık Dere, Değirmen Dere (4 adet), Çatça Dere,
Çubuklu Dere, Adacık Dere, Sarılık Dere, Çobanpınar Dere, Davul Dere (2 adet), Elmalık Dere, Hisar Dere, Yokuş
Dere, Serengeçit Dere, Topuz Dere, Teksen Dere, Gözler Dere, Tepeören Dere, Bıçkı Dere, Yaprak Dere,
Sülükkaldırım Dere, Geçit Dere, İkizce Dere, Koca Dere, Balaban Dere, Çöplü Dere, Eylemez Dere, Aba Dere,
Taşlıgeçit Dere, Kaynarca Dere, Karayol Dere, Gücük Dere, Hakaniye Dere, Çardak Dere, Çağlan Dere, Gürgen
Dere, Islak Dere, Kütüklü Dere
Yeşilvadi Regülatör Havzası
Yeşil Dere, Ihlamur Dere, Kara Dere, Ağıl Dere,
Eğri Dere, Avcıkoru Dere, Meşe Dere, Şeftali Dere, Portakal Dere, Hamam Dere, Ağıl Dere, Kiraz Yatak Dere,
Melen – Hasanlar Baraj Havzaları:
Melen Havzası
Ahmetbey deresi, Aksu1 deresi, Aksu2 deresi, Alopture deresi, Asarsuyu deresi, Balıklıdere, Benek deresi, Bıçkıbaşı
deresi, Büyük melen çayı, Büyük melen deresi, Cumadere, Çakmaklı deresi, Çamlıdere, Çerkez deresi, Çerkez
mehmet deresi, Çidem deresi, Çobangeçit deresi, Dayanıksuyu deresi, Dedebıçkı deresi, Değirmen1 deresi,
Değirmen2 deresi, Değirmen3 deresi, Derebalık deresi, Derinoba deresi, Dikilitaş deresi, Elmalıdere1, Elmalıdere2,
Elmalıpınar deresi, Eyerlik deresi(bayırlık), Göksu deresi, Gölbelen deresi, Güldibi deresi, Gülle deresi, Güzdere,
Hacı hasan deresi, Hacınınkırık deresi, Hamamsuyu deresi, Hızardere, Ilıcayayla deresi, İbiyik deresi, Kabalaklı
deresi, Kalabaklı deresi, Karacadere, Karadere1, Karadere2, Kırandere
(küllüklükıran), Kızılpınar deresi, Kızılüzüm1 deresi, Kızılüzüm2 deresi, Kocadere, Köprü deresi, Kurtsuyu deresi,
Küçük melen deresi, Küçükdere, Melen çayı, Melik deresi, Muncurlu deresi, Muratoğlu deresi, Ortayayla deresi,
Pazarcık deresi, Sadran deresi, Saman deresi, Sığırlık deresi, Soğuksu deresi, Söbecealan deresi, Suludere,
Sülükkolu deresi, Süngüt deresi, Şifen deresi, Şimşirsuyu deresi, Tezdere, Uğursuyu1 deresi, Uğursuyu2 deresi,
Üçözler deresi, Yılanlıkaya deresi
Hasanlar Havzası
Akçaören deresi, Aksu deresi, Aktaşpınarı deresi, Alputkarapınar deresi, Amcakuz deresi, Arsaklar deresi, Asar
deresi, Asaraltı deresi, Beşpınar deresi, Bolabolol deresi, Çengül deresi, Değirmen1 deresi, Değirmen2 deresi,
Değirmen3 deresi, Demirci deresi, Dibek deresi, Dibeklerdibi deresi, Doğankuzu deresi, Eğniler deresi, Endelek
deresi, Fasılyayla deresi, Fındıklı deresi, Göleril deresi, Güllük deresi, Günel deresi, Hacıyeri deresi, Hızar deresi,
Hocabey deresi, İncirlik deresi, Isıgan deresi, Kara deresi, Karadikenli deresi, Karakaş deresi, Kirazlıyayla deresi,
Karakünerlik deresi, Kargacık deresi, Kavaklı2 deresi, Kavurkoy deresi, Kaya deresi, Kaynaşlıkez deresi,
Kemanecibiçki deresi, Kestanebaşı deresi, Ketenli deresi, Kırıkkayası deresi, Kızbuvel deresi, Kızılcabayır deresi,
İndere, Kavaklı1 deresi, Kızılcasu deresi, Köm deresi, Kurşunlu deresi, Kurtkaya deresi, Mektep deresi, Melen çayı,
Melen deresi, Naşlar deresi, Otlukırık deresi, Samanburun deresi, Sazlı deresi, Soğuksu deresi, Suçağlayan deresi,
Tatlı deresi, Tekeağılı deresi, Tekneci deresi, Tenbel deresi, Yeniyer deresi, Yukarıçengül deresi, Yukarısenegül
deresi
8
LİSTE - 2
Belediyesi
ORTA Mesafeli
Koruma Alanı
Ortalama
Yoğunluk
(Kişi/ha)
UZUN Mesafeli
Koruma Alanı
Ortalama Yoğunluk
(Kişi/ha)
(Merkez) 40 80
ARNAVUTKÖY
(Kırsal) 20 25
B.ÇEKMECE 22 28
BAŞAKŞEHİR 20 25
(Merkez) 40 60
ÇATALCA
(Kırsal) 20 25
ESENYURT 40 60
EYÜP 30 50
SİLİVRİ 20 25
AVRUPA
SULTANGAZİ 40 60
ATAŞEHİR 60 95
BEYKOZ 30 50
ÇEKMEKÖY 60 100
KARTAL 20 25
MALTEPE 20 25
PENDİK 20 25
SANCAKTEPE 40 120
SULTANBEYLİ 40 150
ŞİLE 20 25
TUZLA 20 25
ASYA
ÜMRANİYE 80 140
Listede yer almayan
DİĞER ALANLAR 20 25
* Toplam yoğunluğu artırmamak kaydıyla orta mesafeli Koruma Alanındaki
yoğunluk Uzun mesafeli Koruma Alanındaki yoğunluğa ilave edilebilir
9Atıksu Arıtma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder