15 Mayıs 2012 Salı

Su Yumuşatma Sistemleri

Detaylı bilgi için..

Su Yumuşatma Sistemleri  

http://www.matrisaritma.com/

Su Yumuşatma Sistemi

SU YUMUŞATMA SİSTEMİ
      Kuyu sularında ve bazı bölgelerdeki şebeke sularında  karşılaşılan sertliğe (kirece) , suda çözünmüş halde bulunan Kalsiyum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2 ) İyonlar neden olmaktadır.
   Yumuşatma sistemi ; Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sebep olduğu sertliğin katyonik reçine kullanılarak sudan alındığı sistemlerdir.
Sert sular ; içme , kullanma ve proses suyu amacıyla kullanmak için uygun değillerdir. Özellikle buhar kazanlarında, sıcak su tesisatlarında kireç taşı (kışır ) bağlayarak kesitlerin daralmasına ve çok büyük ısı transfer kayıpları ile gereksiz enerji sarfiyatına yol açarlar; içildiklerinde mide , bağırsak ve cilt rahatsızlıklarına neden olabildiklerinden sağlık yönünden tercih edilmezler. Sabun deterjan vb. temizlik maddelerinin sarfiyatını arttırırlar.

Su Yumuşatma Sistemi   
 
YUMUŞATMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR.

- Elektrik ve enerji tasarrufu sağlar.
- Yumuşatma sistemi tesisatı korur
- Yumuşatma sistemi çamaşırhanelerde, grilik sorununu ortada kaldırır, Buhar kazanları , boiler üniteleri, kuleler,vb. ekipmanları korur ve bu ünitelerde kullanılan kimyasallardan daha yüksek verim alınmasını sağlar.
- Yumuşatma sistemi su ile çalışan bütün makinalarda resistans arızalarını önler.
- Yumuşatma sistemi kirecin İnsan sağlığına vermiş olduğu zararları ortadan kaldırır.
- Yumuşatma sistemi her türlü deterjan ve kimyasal sarfiyatını azaltır.


SERT (KİREÇLİ) SUYUN ZARARLARI

- Su tesisatına zarar verir.
- Sert su ile çalışan tüm cihazların kullanım ömürleri kısalır
- Güneş enerji kollektörlerine zarar verir
- Buhar kazanlarına zarar verir. Daha fazla kimyasal tüketimine ve enerji kaybına neden olur.
- Boiler tanklarına zarar verir.
- Soğutma kulelerine zarar verir.
- Buhar hatlarındaki Kondenstopların zarar görmesine neden olur.
-
Fun - Coil ve çiller ünitelerine zarar verir.
- Eşanjörlere zarar verir.
- Duş başlıkları, küvetler, bataryalar vb. aksesuarlara zarar verir.
- Sert sular özellikle mutfak yağlarıyla birleşerek giderlerde tıkanmayı hızlandırır.
- Çay- kahve makinalarına zarar verir.
- Sertlik mineralleri yemeklerde istenilmeyen tat bırakır.
- Elektrikli cihazların, rezistansları kireçle kaplanarak zarar görür. 
- Sert su ile çalışan makineler daha geç ısınacağı için, ısı ve enerji kaybı meydana gelir.
- Sert suyun temas ettiği yüzeylerde Kirecin bıraktığı istenilmeye lekeler oluşur.
- Sert sularda, Banyo veya duş sonrasında sabun kalıntıları, deri gözeneklerini tıkar ve saç tellerini sertleştirir.
- Sert suyun köpürmeyen özelliğinden dolayı sabun ve temizlik malzemesi sarfiyatı artar.
Suyun Sertlik Dereceleri 
Yumuşatma Tablosu

Atık Su Yönetmeliği

www.matrisaritma.com
T.C.
İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ
I.BÖLÜM
GAYE:
1.MADDE:
Bu yönetmelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği
ve edileceği Istanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan yüzey ve yeraltı su kaynaklarının
çeşitli yollarla kirlenmesini önlemek gayesiyle hazırlanmıştır.
MUHTEVA:
2.MADDE:
3009 sayılı kanunla değişik 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu ile tesbit edilen görev ve yetki alanı dahilinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği yüzey
ve yeraltı suyu kaynakları ve bu kaynakların korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve
haricinde bulunan alanlar, bu yönetmelik muhtevasındadır. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli alanlar ile Genel
Kurmay Başkanlığı’nın kullanımına ihtiyaç duyacağı alanlar bu Yönetmeliğin muhtevası haricindedir.
HUKUKİ MESNED:
3.MADDE:
Bu yönetmelik 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c, 6/1 ve 20. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden tanzim edilmiştir.
TARİFLER:
4.MADDE:
Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır:
İçmesuyu havzaları:
İçme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği yüzey ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama alanıdır.
İçme ve Kullanma suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynakları:
İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması hedeflenen her türlü suni veya tabii göller ile
bunları besleyen sular ve yeraltı su kaynaklarıdır.
Alıcı Ortam:
Atıksuların verildiği kanalizasyon şebekesi, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.
Arıtma:
Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını
tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik
özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik
arıtma işlemlerini ifade eder. Bir diğer tabirle de atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerin müsaade
edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.
Bu Yönetmeliğin Geçici Madde 3’deki tadilatı 28.5.2004 Tarih 66 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.
21.6.2004 Tarihli Bizim Gazete’de yayınlanmıştır.
Atık:
Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı
ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda tabii bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı,
sıvı veya gaz halindeki maddelerdir.
Atıksu:
Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.
Atıksu Depolama Tankı:
Atıksuların depolandığı ve dengelendiği teknik usullere göre hazırlanmış fenni çukurlardır.
Çevre Kirliliği:
İnsanların her türlü faaliyetleri neticesi su, hava ve toprakta meydana gelen tabii olmayan değişikliklerle ekolojik
dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler neticesi ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve
atıkların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen neticeleri ifade eder.
Çevre Korunması:
Ekolojik dengenin korunması, su, hava ve toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için
yapılan çalışmaları ifade eder.
Dereler:
Yeraltı ve yerüstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topografik yapısı ile iklim
şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyan ve tabii yatağı olan akarsulara; dere denir.
Ekolojik Denge:
İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder.
Sanayi Atıksuyu:
Evsel atıksu dışında kalan sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim
işlemlerinden kaynaklanan sulardır.
Evsel Atıksu:
Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları neticesi
meydana gelen atıksulardır.
Mutlak Koruma Alanı:
İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile
karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alanın havza sınırını
aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.
Kısa Mesafeli Koruma Alanı:
Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan sınırının su
toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
Orta Mesafeli Koruma Alanı:
Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan
sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
Uzun Mesafeli Koruma Alanı:
Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün kara
alanıdır.
Ön Arıtma:
Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir vasıta ile münferit, ortak ve kamuya ait atıksu
arıtma tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle İSKİ tarafından kurulması
istenecek her türlü arıtma tesisleridir.
Konvansiyonel Parametre:
Umumi olarak evsel veya evsel nitelikli atıksuları tariflerde kullanılan ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen ve/veya
toksik etkisi olmayan parametrelerdir.
BOİ-5 (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)
KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)
TOP-N (Toplam Azot)
TOP-P (Toplam Fosfor)
Yağ-Gres
AKM (Askıda Katı Madde)
pH
Deterjan (Biyolojik olarak parçalanabilir)
Su Kirliliği:
İnsan faaliyetleri neticesinde su kaynakları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin,
kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.
2
Tehlikeli ve Zararlı Maddeler:
Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan
biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”
gereği çıkarılan tebliğ ile “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri
gerektiren maddeleri ifade eder.
Sosyal Tesis:
Özel, tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara mensup fertlerin ortak ihtiyaç ve maksatları için faydalanmak üzere kurulan
tesislerdir.
Entegre Tesis:
Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup,
üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir.
Bir üretim dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.
Kaynak Suları:
İSKİ yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde olan ve İstanbul halkının içme suyu ihtiyacını karşılayan kullanım hakları
İSKİ tasarrufunda olan ve tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.
Yeraltı Suları:
167 sayılı Y.A.S.Kanunu’nda tarifi yapılmış sulardır.
Kaçak Kullanım:
Yönetmeliğin koruma bantları ile ilgili esaslarına aykırı olarak faaliyette bulunan yapı ve tesisler ile yine bu prensiplere
aykırı olarak su ve arazi kullanımıdır.
Havza Atıksu Kontrol Belgesi:
Yönetmelik esaslarına uymak şartıyla işyeri ve sanayiden kaynaklanan her türlü evsel veya sanayi vasıflı atıksuların
deşarjı için verilen belgedir.
T.A.K.S. (Taban Alanı Katsayısı): Yapı taban alanının parsel alanına oranıdır.
K.A.K.S. (İnşaat Alanı Katsayısı): Yapı inşaat alanının (katlar alanının) parsel alanına oranıdır.
Değiştirilebilecek azami arazi oranı:
İnşaat, kaplama ve yol inşaatı v.b şekilde geçirimsiz hale getirilen arazi alanının toplam parsel alanına oranıdır.
GENEL HÜKÜMLER:
5.MADDE:
a) İçme ve kullanma suyu kaynakları içinde ve havzasında suların kirlenmesine sebep olacak faaliyetler yapılamaz. Su
veriminin azalmasına rejimin bozulmasına neden olabilecek hiçbir faaliyette bulunamaz. Yüzeysel su kaynaklarına
yapılacak atıksu deşarjları Yönerge ile belirlenen sınır değerleri sağlayacaktır. Keza izlenecek parametreler
yönergesinde belirtilecektir.
b) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlarda yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde imar
planlarının yapılması veya revize edilmesi esastır.
2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. Maddesi ile bu yönetmelikte belirlenen
esaslara uygunluk bakımından, imar planlarının hazırlanması ve revize edilmesi için İSKİ’nin görüşünün alınması şarttır.
Yetkili kurumlar tarafından hazırlanan veya revize edilen teklif imar planları İSKİ’ye sunulur. İSKİ Yönetim Kurulu
tarafından incelenerek görüşü ile birlikte Genel Kurul’a gönderilir. Gönderilen teklif imar planları Genel Kurul
tarafından uygun görülmesi halinde İSKİ Görüşü olarak geçerlidir. İSKİ görüşü alınmak sureti ile yapılan ve/veya revize
edilen imar planı hudutları içinde bulunan parsellere münferid görüş verilmez.
c) İlgili idari merciler tarafından İSKİ görüşü doğrultusunda yürürlüğe giren imar planlı alanlarda her türlü yapı ve
tesislere mer’i mevzuat hükümlerine göre izin ve ruhsat verilir.
d) Plansız alanlarda ise, planlar hazırlanıncaya kadar yapılacak münferid müracaatlara İSKİ’nin olumlu görüşü alınarak
ilgili idari merciler tarafından izin ve ruhsat verilebilir.
3
e) Mutlak koruma alanı dahil bütün koruma alanlarında içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine
sunulabilmesi için ihtiyaç duyulabilecek her türlü inşaat, boru döşeme ve kazı yapılmasına Genel Uygulama
Yönergesinde belirtilen tedbirleri almak şartıyla İSKİ Yönetim Kurulu’nca izin verilebilir.
f) İçmesuyu havzalarının korunmasına ilişkin her havza için o havzanın özelliklerine göre hazırlanacak Yönergelerde
belirlenen ek tedbirler aldırılır.
g) Koruma havzalarında toplu konut mevzuatına göre toplu konut alanı ile 775 sayılı kanuna ve bununla ilgili diğer
mevzuata göre gecekondu bölgesi ilan edilemez.
h) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde yapılaşma ve
diğer faaliyetler yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama
havzasının tabii sınırını değiştiremez.
ı) Havza sınırları, hafriyat ve dolgu yapılmak suretiyle suni şekilde değiştirilemez. Koruma altındaki derelerin, dere
aksının 250 m. uzağında olmak kaydıyla arazinin düzeltilerek ağaçlandırılması gayesiyle, (eski taşocakları vb.)
yönergesinde belirtilen hususların da yerine getirilmesi şartıyla İSKİ’nin denetiminde toprak dökümü için müsaade
edilebilir.
i) İçmesuyu havzalarında organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri açılmasına izin verilemez. Yönergelerde
ismen belirtilen mevcut organize sanayi bölgesi atıksularını İSKİ tarafından belirlenen limitlere kadar arıttıktan sonra
havza dışına taşımak veya iletmek zorundadır.
j) Su toplama havzalarında mevcut olan evsel, sanayi menşeli atıksu kaynakları öncelikle kendisinden istenen tedbirleri
almak zorundadır ve tedbir alıncaya kadar “Kirlilik Önlem Payı” öderler. Atıksu tedbiri almış olması, yapılaşma ve
faaliyet yönünden meşruiyet kazandırmaz.
KÖP ile ilgili uygulamalarda İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri takip edilir.
Ancak Ct için Yönergesinde verilen limit değerler esas alınır ve İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj
Yönetmeliği’ne göre bulunan KÖP değeri geçmiş yıllar da dahil havza çarpanı K=3 katsayı ile çarpılarak KÖP
hesaplanır.
Havzalardaki her türlü bina ve sanayinin katılım payı, İSKİ Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine göre tesbit edilir.
Havzalardaki yerleşim yerleri ve sanayinin atıksularını ve yüzeysel suları toplamak arıtmak ve uzaklaştırmak için
lüzumlu yatırım ve işletme giderlerini karşılamak gayesiyle İSKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde tesbit edilen Katılma Payları
ve Proje Onay Ücretleri, Yatırıma İştirak Bedeli, İSKİ Yönetim Kurulu tarafından her yıl tesbit edilecek katsayı ile
çarpılır. Bu bedel ve ücretlerin tahsil şekli ilgili yönergelerde belirtilecektir.
k) Bu yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla sanayi ve işyerlerinden kaynaklanan evsel ve/veya sanayi nitelikli deşarj
için idareden izin alınması mecburidir. Yönergede belirtilen kriterleri sağlayan tesislere yönergesinde belirtilen usüle
göre “Havza Atıksu Kontrol Belgesi” verilir.
l) Mevcut ve yeni yapılacak yapı ve faaliyetlerden kaynaklanan atıksular için istenen altyapı tedbirleri, atıksu
karakterleri ile ilgili hususlar, gerekli tedbirleri almayanlara yönelik işlemlerin tespit ve uygulama usulleri, hazırlanacak
Yönerge ile belirlenir.
m) Hisseli arazilerde bütün hissedarların muvafakatname vermeleri veya ilgili Belediyesinin veyahut imara yetkili
kurumun talebi halinde parsele yapılanma izni hakkında görüş bildirilir.
n) Herhangi bir parsele İSKİ tarafından görüş verildikten sonra bu görüşe aykırı bir ifraz işlemi yapılması halinde,
verilen görüş ile uygulamaya gidilemez ve yeniden görüş alınması mecburidir.
ö) Sanayi atıksularını tamamen ve devamlı olarak tekrar kullanılabilir seviyede arıtan ve hiçbir deşarjı olmayan sanayi
kuruluşlarının ve arıtma tesislerine sahip bütün kuruluşların arıtma işleminden kaynaklanan çamur bakiyesini yürürlükte
olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde ve bu konuda çıkacak ilgili yönetmeliklerde tesbit edilen usullerle
uzaklaştırmaları ve ilgili yönergedeki usullere tam ve eksiksiz şekilde uymaları şartıyla “Havza Atıksu Kontrol Belgesi”
verilir.
4
p) Su toplama havzalarındaki atıksu kanal müracaatlarına Genel Uygulama Yönergesinde tesbit edilen tedbirleri almak
şartıyla İSKİ Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.
r) Atıksuların bir kanalizasyon şebekesiyle toplanıp havza dışına atıldığı sistemin mevcut olması veya atıksuların İSKİ
Biyolojik Arıtma Tesisine gelmesi halinde İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
II.BÖLÜM
KORUMA ALANLARI ve BU ALANLARDA ALINACAK TEDBİRLER:
İçmesuyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynakları:
6.MADDE:
Yüzeysel içmesuyu kaynaklarında uyulması gereken esaslar şunlardır:
a) Katı ve sıvı atıklar dökülemez.
b) Yakıt motorlu araç çalıştırılamaz.
c) Kürek, yelken ve balık tutma hariç su üstü, su altı sporları ve kültür balıkçılığı yapılamaz.
d) Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb.gibi faaliyetler yapılamaz.
7.MADDE:
Mutlak Koruma Alanı (0-300 m.) :
Bu alanlarda uyulması gereken esaslar şunlardır:
a) Mutlak koruma alanlarında arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz, iskana
açılamaz, turizm alanı kurulamaz.
b) Bu alanlarda hiçbir şekilde ziraat ve hayvancılık yapılamaz.
c) Mutlak koruma alanları, İSKİ tarafından bir program dahilinde kamulaştırılır.
d) Bu alanlarda özel ve kamu kuruluşları tarafından çevre düzeni ve havza Amenejman planı yapılarak bu planlar
çerçevesinde ağaçlandırma yapılarak, İSKİ’nin tesbit edeceği ölçüler dahilinde gezi, seyir ve açık spor alanları ve balık
tutma cepleri teşkil edilebilir.
e) Bu alanlarda mevcut gayrısıhhi müesseseler kaldırılır, yenilerine izin verilmez.
f) Bu alanlara sıvı ve katı atıkların dökülmesi yasaktır.
g) Bu alanlarda toprak, taş, kum, kil ve maden ocağı vb.açılmasına ve işletilmesine, mezarlık kurulmasına izin
verilemez.
8.MADDE:
Kısa Mesafeli Koruma Alanları (300 - 1000 m.):
Bu alanlarda münferid müracaatlar için aşağıdaki esaslara göre görüş verilir:
a) Katı ve sıvı atık dökülemez ve depolanamaz.
b) Turizm alanları, tatil köyleri, sanayi tesisleri ve serbest bölgeler kurulamaz.
c) Bu alanlarda taş, toprak, kum, kil ve maden ocağı vb.açılamaz ve mezarlık kurulamaz.
d) Bu alanlarda sun’i gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı ziraate izin verilmez. Sadece İSKİ denetiminde
“Ekolojik Ziraat’e” izin verilebilir.
5
e) Bu alanlarda konut dahil hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlar, tabii yapıyı bozmayacak veya iyileştirecek şekilde (sabit
veya geçici herhangi bir yapı olmamak kaydıyla) mesire ve açık spor alanı olarak kullanılabilir. Bu alanlarda sun’i
gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılamaz.
9.MADDE:
Orta Mesafeli Koruma Alanları (1000 – 2000 m.):
Bu alanlarda münferid müracaatlar için aşağıdaki esaslara göre görüş verilir:
a) Parselin minimum büyüklüğü : 5000 m²
Yoğunluk : 10 kişi/ha (1 aile 5 kişi kabul edilecektir.)
K.A.K.S. : 0.07
Azami Yükseklik (h) : 6.50 m. olacak şekilde mesken yapılabilir.
Her 5000 m2 ye 1 bağımsız bölüm tekabül edecek şekilde görüş verilir.
Değiştirilebilecek azami arazi oranı 0.10'u geçemez, geriye kalan alanda her 200 m2 ye asgari bir ağaç olacak şekilde
ağaçlandırma yapılması ve erozyon kontrolü ile alakalı tedbirleri alması şarttır.
b) Bu alanlarda turizm alanları, her türlü sanayi, hastaneler, serbest bölgeler, hayvancılık tesisleri ve her türlü depolama
tesisleri kurulamaz.
c) Bu alanlarda suni gübre, kalıcı ve zehirli zirai mücadele ilaçları kullanılan zirai faaliyetlere müsaade edilmez.
d) Bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere kamuya ait konut dışı yapıların Taks max=0,07 Kaks max=0,21 ve
değiştirilebilir azami arazi oranı:0,10 olacak şekilde görüş verilebilir.
e) Bu alanlarda yeni taş, kum, kil, kömür ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez.
f) Bu alanlarda çöp toplama ve imha merkezleri, her türlü kimyevi madde, yakıt depoları, akaryakıt istasyonları ve
mezarlıklar kurulamaz.
g) Bu alanlara katı ve sıvı atıklar dökülemez.
10.MADDE:
Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 –Havza Sınırına Kadar) :
Bu alanlarda münferit müracaatlar için aşağıdaki esaslara göre görüş verilir:
a) Havzadaki Konumu : 2000-5000 m arası
Minimum parsel büyüklüğü (m²) : 2500
Yoğunluk (kişi /ha) : 20 (1 aile 5 kişi kabul edilecektir.)
K.A.K.S. : 0.10
Azami Yükseklik (h), (m) : 6.50
Değiştirebilecek Azami Arazi Oranı : 0.12
Havzadaki konumu : 5000- Havza sınırı arası
Minumum parsel büyüklüğü (m²) : 2000
Yoğunluk (kişi /ha) : 25 (1 aile 5 kişi kabul edilecektir.)
K.A.K.S. : 0.12
Azami Yükseklik (h) (m) : 6.50
Değiştirebilecek Azami Arazi Oranı : 0.15
olacak şekilde mesken yapılabilir. Her bir minimum parsel büyüklüğü için 1 bağımsız bölüme izin verilir.
Geriye kalan alanda her 200 m²’ye asgari bir ağaç olacak şekilde ağaçlandırma yapılması ve erozyon kontrolü ile alakalı
tedbirleri alması şarttır.
6
b) Bu alanlarda sosyal mesken, her türlü sanayi, turizm alanları ve serbest bölgeler kurulamaz.
c) Uzun mesafeli koruma alanlarında, Liste-1’de yer alan mesken dışı yapılara 10 (a) maddesi hükümlerine göre İSKİ
görüşü verilir.
d) Bu alanlarda suni gübre ve zirai mücadele ilaçları kullanılan ziraate müsaade edilmez.
e) Bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere poliklinik, sağlık ocağı, ilköğretim okullarına, lise, meslek liselerine, P.T.T.,
doğalgaz, spor tesislerine, cami v.b. kamu yararına olan konut dışı yapılara TAKS: 0.12, KAKS: 0.36 ve değiştirilebilir
azami arazi oranı: 0.15 olacak şekilde görüş verilebilir.
Sürücü eğitim alanı, trafo, enerji nakil hatları, radyo televizyon aktarma istasyonlarına TAKS: 0.05 ve değiştirilebilecek
azami arazi oranı: 0.10’u geçmeyecek şekilde görüş verilebilir.
f) Bu alanlarda yeni taş, kum, kil, kömür ve maden ocağı açılmasına izin verilemez.
g) Bu alanlarda bölgenin ihtiyacını karşılayacak ölçüde mezarlıklar hariç çöp toplama ve imha merkezleri, her türlü
kimyevi madde ve yakıt depoları kurulamaz.
11.MADDE:
Yeni hazırlanan veya revize edilen teklif imar planlarına İSKİ görüşü vermek üzere yapılan incelemede aşağıdaki
hususlar gözönüne alınır.
a) Görüş için sunulan teklif imar planında, havzaların koruma-kullanma dengesinin ve bu maddede belirtilen diğer
kriter ve şartlarına sağlandığının Üniversitelerin orman ve çevre bölümleri vb. tarafından hazırlanmış bilimsel
raporlar ile belgelenmesi,
b) İSKİ master planlarında belirtilen mevcut ve planlanan altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri kapasitelerine uygun
olması,
c) Her havzanın özel durumuna göre dere mutlak koruma alanlarında yapılacak olan feyezan kontrolü, kollektör ve
dere ıslah projelerinde belirlenmiş olan mesafelerin korunması,
d) Bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulması şartıyla, orman alanları ile alakalı olarak Orman Teşkilatından alınan
görüşlere uygun olması,
e) Sanayiye ve depolamaya izin verilmemesi.
g) İSKİ’nin mevcut ve planlanan havza koruma, su temini, atıksu ve yağmursuyu tesisleri ile hizmet birimleri
için ihtiyaç duyacağı hizmet alanlarının planlarda ayrılmış olması,
h) Göl mutlak koruma alanlarındaki yasaklara uyularak, bu kuşağın İSKİ master planı ve Amenejman planları
doğrultusunda yeşil alan olarak ayrılması,
İ) Kısa mesafeli koruma alanlarında, bu yönetmeliğin 8. madde hükümlerine uyulması,
j) Orta ve uzak mesafeli koruma alanlarında;
Liste-3’te belirtilen yerleşmelerin belediye ve mücavir alan sınırlarında, verilen yoğunluk değerlerinin aşılmaması, diğer
alanlarda, ilgili koruma kuşaklarında belirtilen yoğunlukların aşılmaması gerekmektedir.
Yukarıdaki esaslar dahilinde hazırlanan imar planı teklifleri, 5. maddenin (b) bendinde belirtilen usullere tabidir.
Planların değerlendirilmesi ile ilgili diğer hususlar yönerge ile tespit edilir.
İSKİ tarafından görüş verildikten sonra plan tadilatı veya revizyonu yapılması halinde yeniden İSKİ görüşü alınması
mecburidir.
III. BÖLÜM.
DERELER, KAYNAK SULARI VE YER ALTI SULARI:
12.MADDE:
a) Dereler:
İçmesuyu kaynağına önemli miktarda su taşıyan ve su toplama havzalarına ait ekli Liste-2’de isimleri verilen dereler ve
bunun dışında havzaya akan bütün dereler İSKİ tarafından koruma altına alınacaktır. Derelerin her iki tarafındaki 100
m.lik alan mutlak koruma bandının şartlarına tabidir.
Bunların dışında herhangi bir sebeple koruma altına alınması İSKİ tarafından uygun görülebilecek dereler, yönergede
belirtilir.
Bu kaynaklarda hiçbir suretle motorlu araç çalıştırılamaz.
7
Kültür balıkçılığı yapılamaz.
Bu kaynaklarda ilaçlama ve benzeri faaliyetlerde bulunulamaz.
b) Kaynak (Menba) Suları ve Yeraltı Suları:
Kaynak suları ve yeraltı suları için koruma alanları teşkil etmeye, lüzumlu tedbirleri almaya İSKİ Yönetim Kurulu
yetkilidir. Havzalarda mevcut ve yeni yapılacak kaynak suyu tahsis müracaatlarına yönergelerdeki esaslar dahilinde
tedbirlerin alınması ve Tarifeler Yönetmeliği’ndeki bedellerin tahsili şartı ile İSKİ Yönetim Kurulu tarafından izin
verilebilir. Ticari maksatlı yeni kuyu açılamaz. Mevcut kuyular ile ilgili uygulamalar yönerge ile tespit edilir.
IV.BÖLÜM
MÜEYYiDELER:
13.MADDE:
Su Kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ile ilgili olarak bu yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler veya
mükellefiyetlere uymayanlar hakkında yasaklara aykırı durum, fiil veya mükellefiyetlerin yerine getirilmediğinin tesbiti
halinde İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.
a) En az iki İSKİ görevlisi tarafından bir zabıt tanzim edilir. Yönetmelikteki yasaklara aykırı hareket edenler veya
mecburiyetlere uymayanlar hakkında yasaklara aykırı durum, fiil veya yerine getirilmeyen mecburiyetin vasıf, miktar ve
muhteva ile bu fiil veya durumdan mesul tutulabilecek gerçek veya tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir.
Zaptın hazırlanmasında mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk
teşkilatının bir görevlisi de hazır bulundurulabilir. Ayrıca olayı gören veya bilen varsa beyanı, isim, soyadı, adresi zapta
yazılarak kendisine imzalatılır.
Ayrıca bu zapta verilen zararın veya zarar sebebiyle yapılan veya yapılacak harcamaların rakam olarak tesbitine dair
zarar tesbit zaptı da eklenir.
Tanzim edilen evrak görevlilere imzalatılarak derhal İSKİ Genel Müdürlüğü’ne sunulur.
b) İSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde;
1.Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katarak vesair suretle
bozarak, umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimseler hakkında TCK’nın 394.maddesi gereğince cezalandırılması veya
gerekli işlemin yapılması için,
2. İSKİ’ye ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 sayılı Kanunun 27.maddesi gereği kamu malı sayılıp bu
mallara verilen zararlardan dolayı TCK’nın 394.maddesi gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için;
3. Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıda gösterilen 1 ve 2 numaralı bentlerde gösterilen
hallerin dışında yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı TCK’nın 526.maddesi gereğince ilgililer hakkında gerekli
işlemlerin yapılması için; dosyayı kendi mütalaasını da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığı’na gönderir.
c) İSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı incelemede ve değerlendirmede tutanakta tesbit edilen fiil veya durumun 1593 sayılı
Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 242.vs.maddelerine aykırı olması halinde mesulleri hakkında 1593 sayılı Kanunun
282.maddesi gereğince işlem yapılması için dosyayı Cumhuriyet Savcılığı’na gönderir.
d) Genel Müdürlüğün yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakta tesbit edilen fiil veya durumun, 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir fiil yahut durum
olduğu neticesine varırsa, mesuller hakkında Çevre Kanunu’nun 20, 21 ve 23.maddelerinde öngörülen cezaların tertip
edilmesi için zaptı, kendi görüşünü de ihtiva eden bir talep yazısı ile Çevre Kanunu’nun 24.maddesinde belirtilen ilgili
mülki amirliğe gönderir.
f) İSKİ Genel Müdürlüğü’nce gerekli görülen hallerde; Savcılıkça açılan ceza davalarının muhakeme safhasında İSKİ
davaya müdahil sıfatıyla katılabilir.
g) İSKİ’ye zarar verilen hallerde, tesbit edilen zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı
Kuruluş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır. Uygulama esasları Yönergesi ile
belirlenir. Tahsil edilen para cezaları İSKİ Genel Müdürlüğü’nce irat kaydedilir.
TEDBİRLER:
8
14.MADDE:
Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ile ilgili olarak bu yönetmelikte ve diğer mevzuatta yeralan hüküm ve
yasaklar ile bunlara istinaden İSKİ tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve fiillerin tesbiti halinde İSKİ
Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Yüzey veya yer altı su kaynaklarının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi
arzeden fiillerin veya faaliyetlerin tesbiti halinde bu faaliyetlerin durdurulması, engellenmesi veyahut ortadan
kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması; 2560 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları
dahilinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediyelerden, dışında ise ilgili mülki idareden talep edilir ve İSKİ
23.05.1984 tarih, 3009 sayılı kanunla değişik 2560 sayılı Kanunun 1.maddesindeki yetkilerini kullanır.
Bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan fiil ve faaliyetlerin havzadaki koruma
alanlarında yapılması, su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi
arzeden faaliyetlerden sayılır.
b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşaası yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın
2560 sayılı kanunun 20.maddesine göre yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin 3194 sayılı kanun gereği yapımının
durdurulması, mühürlenmesi, gerektiğinde yıkılması, 2560 sayılı kanunun 1.2/d ve “Belediye Zabıta Personel
Yönetmeliği”nin 7.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan ve ilçe belediyelerinden talep edilir.
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı statüsünde değerlendirilen yapıların yıkımları ile ilgili kanuni prosedür, havza
yönergesi ile tespit edilir.
c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı
korunması ile ilgili konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı fiil ve faaliyetlerin tesbiti halinde durum ayrıca Çevre
Kanunu’nun 15 ve 16.maddelerinin uygulanması istemini ihtiva eden bir yazı ile Valiliğe veya ilgili ilçe
kaymakamlığına bildirilir.
d) Koruma alanlarında bulunan yerleşim alanlarının gaz ve kanalizasyon projelerinin onayı ve denetimi İSKİ Genel
Müdürlüğü’ne aittir. Ayrıca bu alanlarda yapılan arıtma tesislerindeki arıtma işleminden kaynaklanan çamur bakiyesini
yürürlükte olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelikleri”nde belirtilen usullerle uzaklaştırılmaları ve ilgili yönergedeki
usullere tam ve eksiksiz bir şekilde uymaları şartıyla “Havza Atıksu Kontrol Belgesi” verilir.
15.MADDE:
Su kaynaklarının korunmasına dair hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi meydana gelen zararların
giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve
diğer giderler, 6183 sayılı Kanun’a göre tahsil edilir.
Koruma alanlarında bulunan köy ve beldelerin arıtma ve kanalizasyonları İSKİ’den onaylı projeye uygun olarak yapılır.
Aksi halde bu tesisler İSKİ tarafından yapılır ve ilgililere yukarıdaki paragraf hükümleri uygulanır. Tahsil edilen paralar
İSKİ hesabına irad yazılır.
16.MADDE:
Kirlenmeye karşı koruma tedbirlerin alınması için yukarıdaki 13, 14 ve 15.maddelerin uygulanmasında aşağıdaki
esaslara uyulur.
a) İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (c) bendine istinaden
yetkili belediye organı sayılır. Bu Yönetmeliğin 13, 14 ve 15 maddeleri gereği ilgili mercilerden talep edilen
hususlar yanında İSKİ nin 2560 sayılı Kanunun 20.maddesinin 2. fıkrasında yazılı kaldırma yetkisi her halükârda
saklıdır.
b) İSKİ tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından
Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün yetki alanı 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun 1.maddesi mucibince tesbit edilen
alandır.
c) Yönetmelik hükümlerine göre inşaatı yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi,
durdurulması ve mühürlenmesinde 3194 sayılı kanunun ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara dair hükümleri uygulanır.
Bahsi geçen yapılaşma Belediye sınırları haricinde olmakla birlikte 831 sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun 1.maddesi
mucibince su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması için tesbit edilen alanda teşekkül etmiş ise bunlar hakkında
Büyükşehir Belediyesince durdurma, mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin imar kanunu ile
çevre kanunundan doğan yetkileri ile İSKİ’nin 2560 sayılı Kanunun 20.maddesinin 2.fıkrasında yazılı kaldırma yetkisi
her halde saklıdır.
9
d) Muhtarlar kendi bölgelerindeki su havzaları içinde yapı, zararlı tesis veya suyu kirletecek yönde veyahut İSKİ’nin
tesis ve boru hatlarına zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar hakkında zabıt tutmakla ve bunları ilgili mülki amire ve
İSKİ’ye bildirmekle mükelleftir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
17.MADDE:
Ömerli Havzasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 13.08.1984 tarih ve 12657 sayılı Ömerli İçmesuyu Havzası
Çevre Koruma Planı’nda öngörüldüğü gibi Esenceli, Kurtdoğmuş, Emirli, Kurnaköy, Paşaköy ve Alibey Havzasında
Pirinçci Köyleri ile Büyükçekmece Bahsayış Köyü bu program dahilinde kamulaştırılır.
18.MADDE:
Bu yönetmeliğin esaslarına uymak şartı ile sanayilerden kaynaklanan her türlü evsel ve/veya sanayi menşeli deşarj için
İdareden izin alınması mecburidir. Su toplama havzalarındaki her tesise denetim ve kontrol için Havza Atıksu Kontrol
Belgesi verilir. Bu belgede tesise uygulanacak atıksu uzaklaştırma esasları ve özel tedbirler belirtilir.
19.MADDE:
İçmesuyu havzalarında çalışan vidanjörler İSKİ’den çalışma izin belgesi almak ve atıksuları İSKİ’nin gösterdiği deşarj
noktalarına boşaltmak mecburiyetindedir. Ruhsat çalışma esasları Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi’nde tesbit
edilir.
20.MADDE:
İSKİ Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2560 sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince içmesuyu havzalarına ve İSKİ’nin su
kaynağı, arıtma tesisi, isale hatlarına, hazne ve şebekeler gibi her türlü tesislerine zarar verenlerin meydana getirdikleri
zarar, sebep olanlara ödettirilir. Havzaya Atıksu, zararlı atık boşaltma, arazi yapısı değiştirme, isale hatlarının geçtiği
güzergahları tahrip etme gibi zararlı faaliyetlerde bulunanların bu faaliyetleri ile ilgili maddi ceza miktarları yönerge ile
belirlenir. Bu cezalar ve zararın giderilmesi için yapılacak her türlü masraflar ilgiliden tahsil edilir.
21.MADDE:
a) İstanbul’un kentsel kesiminde yeralan ve yakın çevresi plan kararları ile kentsel kullanımlara açılmış bulunan
Küçükçekmece Gölünün çevresinde lüzumlu görülecek yerlerde yürürlükte olan plan kararlarına bağımlı kalınmaksızın
koruma alanları teşkil edilir ve bu alanlarda koruma alanlarına dair şartlara uyulması zaruridir.
Ancak bu havza içinde oluşturulan teknoloji koruma koşullarının İSKİ tarafından uygulamaya başlamış olması
gerekçeleriyle diğer havzalardan farklı statüde yer alması ve şartlar belirleninceye kadar mutlak mesafeli koruma
alanları hariç; Planlı alanlarda mevcut planlar uygulanır. Planı olmayan alanlarda ise bu Yönetmeliğin 11. Madde
hükümleri geçerlidir.
Plansız alanlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 sene içinde planların hazırlanması, planlı alanlardaki
mevcut planların Küçükçekmece Gölü’nün içmesuyu kaynağı olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren bir sene
içerisinde Revize edilmesi zaruridir.
Küçükçekmece Gölü içmesuyu kaynağı olarak kullanılıncaya kadar, havzadaki mevcut ve plan şartlarına uygun olarak
yapılacak olan tesisler için, “ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Bununla
ilgili uygulama esasları Yönerge ile belirlenir.
b) İstanbul’un İçmesuyu Havzalarında olup, mevcut yerleşimlerinin büyük bir çoğunluğu Göl mutlak ve kısa mesafeli
koruma alanlarında yer alan ve Bakanlar Kurulu Kararları ile Belde ilan edilen yerleşmelerin (Durusu, Tepecik,
Çavuşbaşı) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan kısa mesafeli koruma alanında 11.Madde hükümlerine uygun
olarak (i bendi hariç) yapılacak ve/veya Revize edilecek İmar Planlarında aşağıda tabloda verilen değerler aşılamaz.
Yerleşim Adı Durusu Beldesi Tepecik Beldesi Çavuşbaşı Beldesi
Yoğunluk(kişi/ha) 25 2 0 30
Bu üç Belde içindeki orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ise Liste 3’de (Komisyon Raporunda) belirtilen
yoğunluk değerleri uygulanacaktır.
c) Ümraniye- Dudullu Bölgesinde Organize Sanayi Bölgesi çevresinde bu alanın depolama ihtiyacını karşılayacak
şekilde planlı olarak gelişen Depolama Alanları onanlı plan doğrultusunda muhafaza edilecektir.
22.MADDE:
10
Tarihi Taksim ve Kırkçeşme suyu bentlerinin bulunduğu yüzeysel su kaynaklarının su toplama havzaları içerisinde de
yönetmelik hükümleri geçerlidir.
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1:
a) Bölgenin havza olarak ilanından önce yapılmış yapılar ile 2981 sayılı imar affı kanunu ve bu kanun ile irtibatlı diğer
kanunlara göre kanuni statü kazanmış yapılar için bu yönetmelik hükümlerine uygunluk aranmaz.
Yönetmelik hükümlerine uygun yapılarla alakalı idari ve teknik işlemler tamamlanır.
Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan yapılar, yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren 2 yıl içinde yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirilmez ise yetkili idarelerden yıkılması istenir.
b) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, havzadaki bütün koruma alanlarında bulunan Yönetmelik
hükümlerine aykırı yapıların mükellefleri yukarıdaki sürelerde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilene veya
yıkılıncaya kadar “Havza Koruma Bedeli” (HKB) öderler. Altyapı tedbirlerini alırlar.
Havza Koruma Bedeli (HKB) = S.h.C.K.A
İfadesi ile hesaplanır.
Burada;
H.K.B : Yıllık Havza Koruma Bedelidir. (TL/yıl)
S : Yapı Türü Katsayısı
Konutlar için .................. : S=1
Konut dışı yapılar için ... : S=2
H : Havza katsayısı
Orta ve uzak mesafeli koruma alanı için : h=1
Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı için : h=2
C : Katsayı 0,01 alınacaktır.
K : Her yılın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan 1 (bir) metre kanala karşılık
gelen kontrol bacası bedeli dahil 1 (bir) metre uzunluğundaki Ø 300 mm lik atıksu kanalizasyon şebekesinin maliyet
tutarı (TL)
A : İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ile müsaade edilebilecek olan inşaat alanının tenzil
edilmesi ile bulunan toplam inşaat alanı (m²)
A= At-An
Burada;
At : Havza içindeki yapının toplam brüt inşaat alanıdır.
An : Mer'i İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nde müsaade edilebilecek azami inşaat alanı (m²)
Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıların mükelleflerine; yapılarını 2 yıl içinde yönetmeliğe uygun hale getirmeleri,
getirmedikleri takdirde yıkılacağı ve cari fiyatlara göre tahakkuk ettirilen HKB bildirilir.
Bildirilen sürede alt yapı tedbirlerini almayan ve HKB ödemeyenlere ait yapıların yıkılması veya faaliyetten men’i ile
ilgili işlemlere başlanır.
“Havza Koruma Bedeli” tahakkuk ve tahsilat esasları, yönergesinde belirlenir. Havza Koruma Bedelinin alınması yapıya
ve yapı sahibine meşruiyet kazandırmaz.
c) Mutlak mesafeli koruma alanlarında bölgenin havza olarak ilanından önce ve/veya 2981 sayılı imar affı kanunu ve bu
kanun ile irtibatlı diğer kanunlar ile kanuni statü kazanmış ruhsata bağlı olarak inşa edilmiş yapılar belli bir program
dahilinde kamulaştırılır. Mükellefleri kamulaştırma işlemleri tamamlanıncaya kadar İSKİ’nin öngördüğü tedbirleri
alırlar.
GEÇİCİ MADDE 2:
a) Mutlak koruma alanlarında mevcut sanayi depolama ve hayvancılık tesislerinden zehirli zararlı atık üreten tesislerin
faaliyetlerine derhal son verilmesi için gerekli işlemler yapılır. Evsel ve konvansiyonel atıksuyu olan faaliyetlere gerekli
altyapı tedbirlerini almaları halinde taşınmaları için azami 2 yıl süre tanınır.
Kısa mesafeli koruma alanlarındaki mevcut sanayi tesislerinden sadece evsel vasıflı atıksuyu olan (proses atıksuyu
olmayan) sanayi kuruluşlarının tedbir almak şartıyla faaliyetlerine 5 yıl içerisinde son verilmesi için gerekli işlemler
yapılır.
Zehirli, tehlikeli ve zararlı atık (katı, sıvı, gaz) üreten her türlü mevcut sanayi tesislerinin faaliyetlerine derhal son
verilmesi için gerekli işlemler yapılır.
Kirleticiliği konvansiyonel parametrelerle tespit edilen vasıflarda proses atıksuyu olan faaliyetlere gerekli altyapı
tedbirlerini almaları halinde taşınmaları için azami 2 yıl süre tanınır.
11
c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kararı ile kurulan ve yönergede isimleri belirtilen mevcut Küçük ve Organize Sanayi
Bölgeleri atıksularını İSKİ tarafından belirtilen limitlere kadar arıttıktan sonra havza dışına iletmek
mecburiyetindedirler. Bu sanayi bölgelerindeki tesisler ile orta ve uzun mesafeli koruma alanında bulunan evsel ve
konvansiyonel nitelikli atıksuyu olan tesislerin faaliyetlerine İSKİ tarafından istenecek tedbirleri almak şartıyla, izin
verilebilir.
Zehirli atık (katı, sıvı, gaz) üreten her türlü mevcut sanayi tesislerinin faaliyetlerine derhal son verilmesi için gerekli
işlemler yapılır.
Yukarıda belirtilen maddelerle ilgili uygulama esasları yönergesinde belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 3:
14.8.1998 tarihinden evvel orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında mevcut olan maden, taş ve kum ocaklarına
İSKİ’nin yönergesinde belirtilen tedbirleri almak, erozyon kontrolü ve sediment taşınmasını önlemek için lüzumlu bütün
teknik tedbirleri yerine getirmek ve sahayı bilahare ağaçlandırmak şartıyla bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren azami 4 yıl süre ile izin verilebilir. Yeni açılacak maden, taş, kum, kil vs. ocaklarına izin verilemez.
V.BÖLÜM
SON HÜKÜMLER:
23.MADDE:
Resmi Gazete’nin 13 Mart 1984 tarih ve 18340 sayılı nüshasında yayınlanan ve o tarihten bu yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihe kadar “İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye
Karşı Korunması” hakkındaki bütün yönetmelikler ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK:
24.MADDE:
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer hususlar
yönergede belirlenir.
YÜRÜTME:
25.MADDE:
Bu yönetmelik hükümlerini Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yürütür.
LİSTE-1
1. Oto lastik ve tamir atölyeleri
2. LPG (Likitlendirilmiş petrol gazı) satış ve depo yerleri, ekmek, simit vb fırınlar,
3. Yufka ve pasta imalathaneleri,
4. Akaryakıt satış yerleri (yıkama-yağlama ünitesi bulundurulmamak kaydıyla).
5. Odun ve kömür depoları,
6. Tomruk ve kereste depoları,
7. Soğuk hava depoları,
8. İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,
9. Çakıl, kum, çimento vb. maddelerden 5 HP 'den az (5 HP dahil) motor gücü kullanan yapı, döşeme ve benzeri
malzeme imalat yerleri,
10. Hamam ve saunalar,
11. Cilt atölyeleri,
12. Oto döşeme ve marangoz atölyeleri, (motor gücü 5 HP)
13. Dikim ve dokuma atölyeleri (Yıkama ve boyama hariç)
14. Sırlı, sırsız çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri yapan yerler,
15. Sosyal tesis ve kapalı yüzme havuzları,
16. Seralar,
17. Un değirmeni (buğday yıkaması olmayan)
18. Hayvan besiciliği faaliyetinde bulunulan yerler. (Domuz çiftlikleri ve entegre tesisler hariç)
19. Yem depoları,
20. Hububat depoları,
12
21. Ürün teşhir yerleri,
22. Lokanta kafeterya, büfe ve benzeri yapılar.
13
LİSTE-2
DERELER :
Sazlıdere Havzası:
Kanlıgöl Deresi, Türkköse, Türkköse Deresi ve Derbent Deresi Kolu, Dursun Köy Deresi, Kaldırım Çoban Deresi,
Boyalık Deresi, Mandıra Deresi, Baklalı Deresi,
Büyükçekmece Havzası:
Beylikçayı Deresi, Çekmece Deresi, Hamza Deresi, Eskidere ve Orcunlu Dere, Kızıldere kolu, Karasu Deresi ve Akalan
Deresi, Şeytan Deresi, Ayus Deresi, İnter Deresi, Tavşan Deresi, Delice Deresi Kolları, Tahtaköprü Deresi, Koy Deresi,
Damlıdere ve Kesliçiftliği Deresi, Kiladine Deresi Kolu,
Alibey Havzası:
Cebeci Deresi, Boğazköy Deresi, Bolluca Deresi, Kocaman Dere, Çıplak Dere ve Ayvalı Deresi, Ayvalık Deresi, Sidan
Deresi, Elmalı Kalan Dere, Gülgen Dere, Malkoç Dere, Çiftepınar Dere Kolları,
Terkos Havzası:
Kanlıayazma Deresi ve Yeniköy Deresi, Ustuluk Deresi, Çeko Deresi Kolları, Tayakadın Deresi, Sinanköprü Taşlıbayır
Deresi, Malakçı Deresi, Kaptan Çayırı Deresi, Ana Dere, Derin Dere, Fitirgan Dere, Koca Dere, Sivas Köy Deresi,
Eğrek Dere, Suluklu Dere ve Keçikerme Deresi Yolu, Kurt Deresi, Ayazma Dere, Karaca Köy Deresi, Istranca Deresi,
Pınar Dere ve Belgrat Dere, Ceviz Dere, Sinir Dere, Karasu Deresi (ve 3 kolu), Balçık Dere, Çatalcakaya Dere, Şeytan
Dere, Kaci Dere, Binkılıç Dere, Büyükdere, Molla Hüseyin Deresi, Karatina Deresi, Arı Dere, Tumba Dere, Mekan
Dere, Kısa Dere, Çeşme Deresi, Kürk Dere, Ceviz Dere, Karamandıra Dere, Sukarışığı Dere, Mandıra Dere, Şeytan
Dere, Istranca Dere, Dışbudaklık Deresi ve Dingil Dere, Kürek Dere, Gümüşparası Dere, Taşlıgeçit Deresi, Kuru Dere,
Kütüklü Dere, Mürverçeşme Dere, Şişkafa Dere Kolları,
Ömerli Havzası:
Kömürlük Dere, Bıçkı Dere, Muslu Yatak Deresi, Sarıkız Deresi, Ozan Dere, Büyük Dere, Sögütgeçidi Dere ve Kara
Dere Kolları, Sazak Dere, Zubcan Dere ve Kahvecioğlu Deresi Kolu, Göçbeyli Dere, Kadıçayır Dere, Eski Değirmen
Dere, Balçık Dere, Kocagöl Dere ve Doğan Dere, Değirmen Dere, Kuzguncuk Dere, Yayla Dere, Cankoca Dere,
Canbazalacağı Dere, Horoz Dere, Suçıkan Dere, Yongalıdere Kolları, Koy Dere, Değirmen Dere, Patlıcan Gölü Dere,
Topçayırlar Deresi, Uzun Dere, Maldöken Dere, Paşaköy Deresi, Ayazma Dere, Paşaçayırı Deresi, Değirmen Dere ve
Bakkalköy Deresi, Palamut Dere,
Elmalı Havzası:
Sakıran Deresi, Arnavut Deresi, Çiftlik Dere, Armutyatağı Deresi, Çekmeköy Deresi, Değirmen Dere, Karaağaç
Deresi, Köprü Dere (Kemer Dere)
Darlık Havzası:
Elmalı Dere, Kapaklı Dere, Düzler Dere, Haymana Dere, Çörtlen Dere, Eğri Dere (2 adet), Çanak Dere, Mısırlı Dere,
Teke Dere, Arpacı Dere, Çamaşır Dere, Sarpeğrek Dere, Sığırlık Dere, Kocataş Dere, Karaçayır Dere, Çakıltarla Dere,
Şeftali Dere, Alçak Dere, Örümcek Dere, Dümen Dere, Soğuksu Dere, Yumurcak Dere, Maden Dere, Musaköy Dere,
Dikili Dere, Yusuf Dere, Eroğlu Dere, Cevahir Dere, Darlık Deresi Kolları, Soğuksu Dere, Karanlık Dere, Kayalı Dere,
Kokar Dere, Pınar Dere, Sığırlık Dere, Kaynarca Dere, Meşeli Dere (Büyük Dere), Murlak Dere, Kızılcıklı Dere, Ağıl
Dere, Ayvalı Dere, Göller Dere, Fındıkpınar Dere, Köprücük Dere, Kiremitçi Dere, Öven Dere, Dombay Dere, Ballık
Dere, Değirmen Dere, Çamyatay Dere, Danışman Dere, Aydere, Dumbay Dere, Başlar Dere, Şahin Dere, Demir Dere,
Gökoluk Dere,
Melen Barajı, Yeşilçay projesinde İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz Baraj Havzaları ile;
Istranca (Yıldız ) Dereleri Projesi Kapsamında Yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingoz Dere, Elmalı Dere,
Sultanbahçe Dere, Kazan Dere, Pabuç Dere Baraj Havzaları da alınmış olup, Istranca Derelerinde koruma altına
alınacak dereler;
Düz Dere Havzası :
Düz Dere, Kovankaya, Haşimpınarı, Pazarbaşı, Kayınlık, Taşdelen.
Çilingoz Deresi Havzası:
14
Çomakçı, Üçpınar, Büyükerikli, Gümüş, 1.Kavaklı, Erikli, Demirci, Çiçek, Gürgen, 2.Kavaklı, Çanakçı, Aktaşlar,
Aktaş, Çavdar, Küçükerikli.
Kuzulu Dere Havzası:
Sulu, Sarp, Bileğitaşı (Aziz), Milas, Saklısu, Karlı, Küçükböğürtlen, Büyükböğürtlen, Makara, Davulyolu, Aziz,
Çilingoz, Kaynaklar, Seremet, Çanakça, Muşmula, Karpıca, Motor, Seymen, Kaynak, Çavdar.
Kazan Dere Havzası:
Kazandere, Lale Dere, Soğuksu Dere, Mandıraeğreği, Kotil, Çerkezeğreği, Arpatarla, Köserelik, Çayır, 1. Kiraz, 2.
Kiraz, Erikli, Taromba, Helvabayır, 1. Soguksu, 2.Soğuksu, Yakıbın (Yakup), Hacıhaşim, Dingil (Kuti), Pirentepe
(Pirenli), Saklısu, Domuz, Kurugöl, Yenesuyu, Yurt, Gürgeankışla, Moloz, 1. Sulu, Yüksekeğrek, 2. Sulu,
Darıtarla, Gübre, Kesikkoru, Güvenli, Ayıdeliği, Beypınar, Kuru, İncekoru, Kalınkoru, Terzimağara, Kabalar, Eşek,
Kalamir, Köprü, Kalemir (Kalem), Şakirinkeleme, Geyikalan (Keyikalan), Kuruçeşme, Köprü, Telefondireği,
Kuyukaynaklar, Fındık, Çavdar, Aksu, Haşlama, Nalbantçeşme, Kayınpınar, Değirmen, Kazan, Ana, Yurt, Kalem, Kuru,
Sandıklar, Z.Derin, Çamaşır, Yaşarağanın, Sazlık, Sazlıkpınar, Yazkışla, Dingilli, Başgöl, Yalanlı, 1.Derin,
Abduşunçeşme, Maksudun Pınarı, Sınır, Kömürcü, Gülgen Pınar, Nalhanlıpınar.
Elmalı Dere Havzası:
Elmalı, Erikli, Yarımdağ, Küçükelmalı, Dışbudakeğreği, Kurteğreği.
Sultanbahçe Dere Havzası:
Eşek, Hamza, Bahçe, Sürgüyolu, Gürgen, Büyükhoca, Kayınlı, Asmalı, Kuru, Ağıl, Hafızın, Kulübetarla, Cehennem,
Kayınlar, Küçükhoca, Yanıkkulübeler, Dultarla.
Pabuç Dere Havzası:
Kaldırım, Cevizli, 4.Geçit, Demetyolu, Taşpınar, Pabuç, Uskumru, Kepçe, Kışlacık, Balıkpınar, Sarıgeçit, Mağara,
Fırınhendeği, Şişmanot, Kurt, Sazlı, Kavaklar, Kuru, Kocataş, Dedepınar, Acıçeşme, Baltacı, Koru, Kiremit, Kovantaşı,
Kiremithane, Kuşkaya, Kokmuştarla, Arka, Gürgen, Karamanpınarı, Pendik, Çayır, Palamut, Karanlık, Kokmuşpınar,
Kereviz, Tekkaya, Panayot.
LİSTE-3
İçmesuyu Havzalarında yer alan yerleşmelerde, yeni hazırlanan ve/veya revize edilen
imar planlarında tatbik edilebilecek azami yoğunluk değerleri.
Havza Yerleşim Adı Yoğunluk (kişi/ha)
ÖMERLİ Sarıgazi 80
Samandıra 80
Yenidoğan 80
Alemdar 80
Taşdelen 80
15
Orhanlı 25
Akfırat 25
Maltepe 25
Kartal 25
Pendik 25
Sultanbeyli 90
Tuzla 25
ELMALI Çekmeköy 80
Ümraniye 120
Beykoz 30
Çavuşbaşı 40
B.ÇEKMECE Çatalca 25
Muratbey 25
B.Çekmece 25
Hadımköy 25
Celaliye 25
Tepecik 25
ALİBEY Bolluca 25
Boğazköy 25
Arnavutköy 50
G.O.Paşa-Mrk 80
G.O.Paşa-Köy 25
Eyüp 25
SAZLIDERE Arnavutköy 50
Haraçcı 25
Taşoluk 30
G.O.Paşa 25
TERKOS Karacaköy 25
Çiftlikköy 25
Binkılıç 25
Durusu 25
MELEN Düzce İl 60
İlçeler 40
Beldeler 25
BAYINDIRLIK
ALANLARI İlgili koruma kuşaklarında belirtilen yoğunluklar aşılamaz.
DARLIK İlgili koruma kuşaklarında belirtilen yoğunluklar aşılamaz.
YEŞİLÇAY PROJESİ İlgili koruma kuşaklarında belirtilen yoğunluklar aşılamaz.
ISTRANCA (YILDIZ)
DERELERİ İlgili koruma kuşaklarında belirtilen yoğunluklar aşılamaz.
ALAÇALI İlgili koruma kuşaklarında belirtilen yoğunluklar aşılamaz.
Not; Göl , mutlak ve kısa koruma alanları dere mutlak koruma alanları, 1. ve 2. sınıf tarım alanları, Askeri alanlar ve
orman alanları yoğunluk hesaplamasına dahil edilmez.
16Atıksu Yönetmeliği ve HavzalarMatris Aritmamatrisaritma

Içme suyu ve atıksu yönetmeliği

Detaylı bilgi için..

Su Yumuşatma Sistemleri  

http://www.matrisaritma.com/

İSKİ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ
AMAÇ:
1.MADDE:
Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma
sularının temin edildiği ve edileceği Istanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan
yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemektir.
KAPSAM:
2.MADDE:
20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu ile tesbit edilen görev ve yetki alanı dahilinde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği
yüzey ve yeraltı suyu kaynakları ve bu kaynakların korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları
dahilinde ve haricinde bulunan alanlar, bu yönetmeliğin kapsamındadır.
HUKUKİ DAYANAK:
3.MADDE:
Bu yönetmelik, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c, 6/L ve 20. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden tanzim edilmiştir.
TANIMLAR:
4.MADDE:
Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır:
İdare: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (kısaca İSKİ)
İSKİ Görüşü: Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri,
tarım, hayvancılık, kaynak ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içmesuyu havzalarında yapılacak faaliyetler için bu
yönetmelik doğrultusunda idare tarafından verilen görüşdür.
İçmesuyu havzaları (Havza):
İçme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama
alanıdır. Ekli listede listelenen içmesuyu havzaları ve dereler koruma altına alınmıştır.
İçme ve Kullanma suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynakları:
İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması hedeflenen her türlü suni veya tabii göller
ile bunları besleyen sular ve yeraltı su kaynaklarıdır.
Alıcı Ortam:
Atıksuların verildiği kanalizasyon şebekesi, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.
Arıtma:
Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya
tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve
ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal
ve biyolojik arıtma işlemlerini veya atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerin müsaade
edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.
Bu Yönetmelik 16.7.2009 Tarih 14 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek 28 Temmuz 2009 Tarihli
Referans Gazetesinde yayınlanmıştır.
1
Atık:
Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı
ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan
ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.
Atıksu:
Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.
Atıksu Kaynakları:
Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları,
maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri,
tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır.
Sanayi Atıksuyu:
Sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim işlemlerinden
kaynaklanan sulardır.
Evsel Atıksu:
Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları
neticesi meydana gelen atıksulardır.
Dere Mutlak Koruma Alanı:
Yeraltı ve yerüstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topografik yapısı ile
iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyan ve tabii yatağı olan ve isimleri
Liste-1’de belirtilen akarsulara “dere” denir. Bu derelerin her iki yanında yer alan ve genişliği Liste-1’de verilen
karasal alan dere mutlak koruma alanıdır.
Mutlak Koruma Alanı:
İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su
ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alanın
havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.
Kısa Mesafeli Koruma Alanı:
Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan
sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
Orta Mesafeli Koruma Alanı:
Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu
alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son
bulur.
Uzun Mesafeli Koruma Alanı:
Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan
bütün kara alanıdır.
Ön Arıtma:
Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir vasıta ile münferit, ortak ve kamuya
ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle İSKİ
tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir.
Su Kirliliği:
İnsan faaliyetleri neticesinde su kaynakları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin,
kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.
Tehlikeli ve Zararlı Atık:
Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki
yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren -yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca- özel muamele ve bertaraf işlemleri
gerektiren maddeleri ifade eder.
Entegre Tesis:
Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü
olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya bir üretim
dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.
Kaynak Suları:
Tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.
2
Yeraltı Suları:
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda tarifi yapılmış sulardır.
K.A.K.S. (İnşaatAlanı Katsayısı):
Yapı inşaat alanının (katlar alanının) parsel alanına oranıdır.
Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır.
REZERVUARLARIN VE KORUMA ALTINDAKİ DERE YATAKLARININ MAKSİMUM SU KOTU İÇİNDE
UYULMASI GEREKEN ESASLAR
5.MADDE :
a) Katı ve sıvı atıklar dökülemez.
b) Yakıt motorlu araç çalıştırılamaz.
c) Yüzme, su üstü, su altı sporları ve kültür balıkçılığı yapılamaz. Kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine
su alma noktasına 300 m’den daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.
d) Kaynaklar üzerinde ilaçlama gibi zehirli zararlı faaliyetler yapılamaz.
e) Suyun temini, arıtılması ve elektrik üretimi için gerekli teknik tesisler dışında herhangi bir yapı yapılamaz.
İÇMESUYU HAVZALARINDA YAPILAŞMA İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN ESASLAR:
6.MADDE:
a) İçmesuyu havzalarında bu yönetmelik çerçevesinde İSKİ görüşü alınmak suretiyle mevcut mevzuatta
öngörülen yasal süreler içinde Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının hazırlanması esastır.
b) İmar planı bulunmayan alanlarda hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
c) İSKİ Görüşü bulunmayan mevcut planların bu yönetmelik doğrultusunda revize edilmesi ve İSKİ Görüşü
alınması zorunludur.
d) İSKİ görüşü dikkate alınarak hazırlanan ve yürürlüğe giren planlı alanlarda, mer’i mevzuat hükümlerine göre;
Her türlü yapı ve tesislere ilgili idari merciler tarafından ruhsat verilir,
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmalar ve faaliyetler için ilgili belediyesinden yasal işlem tesis edilmesi
istenir.
e) İmar Planlarının hazırlanması aşamasında;
Göl ve dere mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma alanları, orman alanları, mutlak tarım alanları
yerleşime açılamaz. Bu alanlar ile, askeri alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez
İmar planlarında orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yer alan konut alanlarında LİSTE-2’de verilen orta
ve uzun mesafeli koruma alanları için ayrı ayrı belirtilen yoğunluk değerleri aşılamaz.
Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç konut dışı yapılaşmalarda ise KAKS: 0.25
değeri aşılamaz.
f) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut veya yapılacak bir kollektör sistemi
olması halinde yapılaşma ve diğer faaliyetler yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştirmez.
g) Havzalarda atıksu üreten her türlü tesis ve yapının atıksuları için, “İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj
Yönetmeliği”nde belirtilen tedbirlerin alınması zorunludur.
h) Tüm koruma kuşaklarında içmesuyu havzası ilanından önce mevcut köy yerleşik alanları içinde uygulama imar
planları hazırlanıncaya kadar, mevcut yapıların tadilat ve tamirat müracatlarına ebatları değiştirilmeksizin ilgili
belediyesinden alınacak yazılı izin veya ruhsatın idareye ibrazı halinde onay verilir.
i) Bu yönetmelik ile İçme Suyu Havzası olarak ilan edilen bölgelerin, havza ilan tarihinden önce yürürlükte olan
Çevre Düzeni Planlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Ayrıca
1/100.000 ölçekli Düzce İli, 1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve yakın çevresi, 1/25.000 ölçekli Yığılca ilçesi
çevre Düzeni planlarının açıklama raporları ve uygulama hükümlerine aykırı olmayan yönetmelik maddeleri de
uygulanır.
j) Kısa mesafeli koruma alanlarında kalan kırsal yerleşik alanlar planlanırken mevcut yapılar, ebatları
değiştirilmeksizin aynen muhafaza edilebilir.
3
6.1. Göl Mutlak (0-300m) ve Dere Mutlak Koruma Alanlarında;
a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir
şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.
b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları
doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı
bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su
alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.
c) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin
verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.
d) Mutlak koruma alanlarında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilmez.
6.2. Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında (300-1000 m):
a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir
şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.
b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları
doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı
bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları teşkil edilebilir.
c) Kısa mesafeli koruma alanında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin
verilmez.
d) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin
verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, vb. tesisler yapılamaz.
6.3.Orta Mesafeli Koruma Alanlarında (1000 – 2000 m.):
İmar planında aşağıda belirtilen fonksiyonlar önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara orta mesafeli koruma
alanlarında izin verilemez.
Her türlü sanayi maksatlı yapılar,
Serbest Bölge,
Tıp fakülteleri,
Labaratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği hertürlü eğitim ve öğretim kurumları,
Hastane,
Akaryakıt istasyonu,
Hayvancılık Tesisleri,
Mezbaha,
Her türlü kimyevi madde, yakıt, zehirli zararlı ve tehlikeli madde depoları,
Katı atık depolama tesisleri,
Çöp toplama ve imha merkezleri,
Mezarlık.
6.4 Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – İçmesuyu Havza sınırı arası) :
İmar planında aşağıda belirtilen fonksiyonlar önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara uzun mesafeli koruma
alanlarında izin verilemez.
Metal Sertleştirme (tuz ile)
Metal Kaplama
Yüzey Temizleme (asitle)
Tekstil Boyama ve emprime baskı
Hurda Plastik Yıkama
Liftli Yıkama-yağlamacılar
Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)
İmalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri
Hurda kağıt işleme
Ham Deri İşleme
Asit imal ve dolum yerleri.
Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri
4
Pil, batarya-akü imal yerleri
Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)
Domuz ve köpek çiftlikleri
Entegre hayvancılık tesisleri
İlaç Sentez fabrikaları
Ağır metal tuzu üretimi
Cam yıkama
Yün yıkama
Çöp ayırma, depolaması ve imha merkezleri,
Açık kömür depolama
Matbaa
Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları.
MADENCİLİK VE DÖKÜM FAALİYETLERİ
7.MADDE:
7.1 Madencilik Faaliyetleri.
a) Göl ve dere mutlak koruma alanlarında hiçbir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.
b) Kısa, Orta ve Uzun mesafeli koruma alanları içinde, Madencilik mevzuatı ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uygun olarak ilgili idarelerden izin alınması kaydıyla madencilik faaliyetine izin verilir.
Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
hükümlerine uyulması zorunludur.
7.2 Döküm Faaliyetleri.
a) Mutlak (göl/dere) koruma alanlarına döküm yapılamaz.
b) Kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında bulunan eski taş, maden, kum, mıcır, kil vs. ocaklarına doğal
yapısının ikame edilmesi maksadıyla ve dolum sonrası ağaçlandırılmak şartlarıyla sadece kirlenmemiş
hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.
c) Uzun mesafeli koruma alanlarında; kimyasal atık, çöp vb, suyun kalitesine olumsuz etki edecek malzeme
dökülmemesi, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan
izin/ruhsat alınması, kontrol ve denetimin adı geçen yönetmelikte belirtilen kurumlarca yapılması kaydıyla,
hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için döküm sahası oluşturulmasına müsaade edilir.
d) Döküm faaliyeti için olumlu görüş verilen tüm havza alanlarında “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan izin/ruhsat alınması şarttır.
ZİRAAT ve HAYVANCILIK
8.MADDE
a) İçmesuyu Havzalarında sun’i, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı ziraate izin verilmez.
b) İçmesuyu havzalarının bütün koruma alanlarında suni, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla
organik tarım teknikleri kullanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde bitkisel üretime ve
İdarenin uygun gördüğü meyvecilik ve ağaçlandırma faaliyetlerine izin verilir.
c) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında hayvanların kontrollü otlatılmasına izin verilir.
d) Organik tarım teknikleri kullanılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde, İçmesuyu
havzalarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında organik arı yetiştiriciliğine, uzun mesafeli koruma
alanlarında hayvansal üretime izin verilir.
e) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında izin verilen organik tarım faaliyetleri için parsel büyüklüğü
5000 m2’den az olmamak üzere yukarıda belirtilen faaliyetler için gerekli olan ve bir parselde birden fazla
olmamak kaydıyla kısa mesafeli koruma alanlarında 50 m2’yi geçmeyen, orta ve uzun mesafede 75 m2’yi
geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen prefabrik yapıya müsaade edilir.
5
KAYNAK(MENBA)SULARI VE YERALTI SULARI
9.MADDE
a) Kaynak ve yer altı sularının tasarrufu, yetki ve sorumluluk sahasında İSKİ’ye aittir.
b) Havzalarda içme vb. maksatlı yeni kaynak suyu tahsislerine ve sanayi, inşaat vb. sektörlerde
kullanılmasına yönelik ticari maksatlı kuyuya izin verilemez .
c) Daha önce tahsisi yapılmış kaynak suları, mevcut ticari maksatlı kuyular ve ticari olmayan kuyularla ilgili
hususlar yönerge ile tespit edilir.
TEDBİRLERVE MÜEYYiDELER:
10. MADDE:
a) Bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan yapıların ve faaliyetlerin
havzadaki koruma alanlarında yapılması, su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin
doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden faaliyetlerden sayılır.
b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşaası yasaklanmış yapılar ile her çeşit tesisat ve
muhdesatın 2560 sayılı kanunun 20.maddesine göre yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin 3194 sayılı
kanun gereği yapımının durdurulması, mühürlenmesi, gerektiğinde yıkılması ilgili Büyükşehir , İl, İlçe ve İlk
Kademe Belediye Başkanlıklarından talep edilir.
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı statüsünde değerlendirilen yapıların yıkımları ile ilgili kanuni prosedür,
havza yönergesi ile tespit edilir.
c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye
karşı korunması ile ilgili konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı fiil ve faaliyetlerin tesbiti halinde
durum ayrıca Çevre Kanunu’nun 15 ve 16.maddelerinin uygulanması istemini ihtiva eden bir yazı ile
Valiliğe veya ilgili ilçe kaymakamlığına bildirilir.
d) İSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde;
Su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden
faaliyetleri yapanlar, İSKİ’ye ait her türlü menkul ve gayri menkullere zarar verenler ve halkın içeceği
sulara zehir katarak vesair suretle bozarak, umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimseler hakkında; İSKİ
kanunun 20.maddesi, İmar, Çevre vb. mevzuat gereği TCK’nın ilgili maddelerince cezalandırılması için
suç duyurusunda bulunur.
e) Su kaynaklarının korunmasına dair hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi meydana gelen
zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’a göre işlem yapılır.
11 .MADDE:
Kirlenmeye karşı koruma tedbirlerinin alınması için yukarıdaki maddelerin uygulanmasında
aşağıdaki esaslara uyulur.
a) İSKİ Genel Müdürlüğü, “Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği”’nin 10.3. Maddesinde belirtilen yetkili
belediye karar organlarındandır.
b) İSKİ tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler
bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün yetki alanı 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun ile 2560 sayılı
Kanunun 1.maddesi mucibince tesbit edilen alandır.
c) Yönetmelik hükümlerine göre inşaatı yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının
önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsata aykırı veya ruhsatsız
yapılara dair hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yapılaşma Belediye sınırları haricinde olmakla birlikte 831
sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun 1.maddesi mucibince su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması
için tesbit edilen alanda teşekkül etmiş ise bunlar hakkında ilgili Büyükşehir, İl, İlçe ve İlk Kademe
Belediyesince durdurma, mühürleme işlemleri yapılır.
d) Muhtarlar kendi bölgelerindeki su havzaları içinde yapı, zararlı tesis veya suyu kirletecek yönde veyahut
İSKİ’nin tesis ve boru hatlarına zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar hakkında zabıt tutmakla ve bunları
ilgili mülki amire ve İSKİ’ye bildirmekle mükelleftir.
6
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
12.MADDE:
Ömerli Havzasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 13.08.1984 tarih ve 12657 sayılı Ömerli İçmesuyu
Havzası Çevre Koruma Planı’nda öngörüldüğü gibi Esenceli, Kurtdoğmuş, Emirli, Kurnaköy, Paşaköy ve
Alibey Havzasında Pirinçci Köyleri ile Büyükçekmece Bahsayış Köyü bir program dahilinde kamulaştırılır.
13.MADDE:
İSKİ Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2560 sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince içmesuyu havzalarına;
atıksu, zararlı atık boşaltma gibi faaliyetlerde bulunanaların ve su kaynağı, arıtma tesisi, isale hatlarına, hazne
ve şebekeler gibi her türlü tesislere zarar verenlerin meydana getirdikleri zarar, sebep olanlara ödettirilir ve
zararın giderilmesi için yapılacak her türlü masraflar ilgiliden tahsil edilir.
GEÇİCİ MADDE :
14.MADDE
İçmesuyu Havzalarında mevcut yapılardaki Atıksu üreten faaliyetler Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
hükümlerine tabidir.
YÜRÜRLÜK:
15.MADDE:
Resmi Gazete’nin 13 Mart 1984 tarih ve 18340 sayılı nüshasında yayınlanan ve o tarihten bu yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihe kadar “İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su
Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması” hakkındaki bütün yönetmelikler ve değişiklikler yürürlükten
kaldırılmıştır. Dönemindeki yönetmeliklere göre ilgili prosedürden geçerek İSKİ Görüşü alan ve yürürlüğe giren
imar planları müktesep hak olarak geçerlidir.
Bu yönetmelikte açıklanmayan hususlarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer
hususlar yönergede belirlenir.
YÜRÜTME:
16 .MADDE:
Bu yönetmelik hükümlerini Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yürütür.
7
LİSTE-1
KORUMA ALTINA ALINAN İÇMESUYU HAVZALARI VE DERELER:
Aşağıdaki derelerin mutlak koruma alanları derelerin her iki tarafındaki 100 metrelik alandır.
Bu alanlarda mutlak koruma alanları hükümleri geçerlidir.
Tarihi Taksim ve Kırkçeşme su bentleri Havzası:
Sazlıdere Havzası:
Kanlıgöl Deresi, Türkköse Deresi ve Derbent Deresi Kolu, Dursun Köy Deresi, Kaldırım Çoban Deresi, Boyalık
Deresi, Mandıra Deresi, Baklalı Deresi,
Büyükçekmece Havzası:
Beylikçayı Deresi, Çekmece Deresi, Hamza Deresi, Eskidere ve Orcunlu Dere, Kızıldere kolu, Karasu Deresi
ve Akalan Deresi, Şeytan Deresi, Ayus Deresi, İnter Deresi, Tavşan Deresi, Delice Deresi Kolları, Tahtaköprü
Deresi, Koy Deresi, Damlıdere ve Kesliçiftliği Deresi, Kiladine Deresi Kolu,
Alibey Havzası:
Cebeci Deresi, Boğazköy Deresi, Bolluca Deresi, Kocaman Dere, Çıplak Dere ve Ayvalı Deresi, Ayvalık
Deresi, Sidan Deresi, Elmalı Kalan Dere, Gülgen Dere, Malkoç Dere, Çiftepınar Dere Kolları,
Terkos Havzası:
Kanlıayazma Deresi ve Yeniköy Deresi, Ustuluk Deresi, Çeko Deresi Kolları, Tayakadın Deresi, Sinanköprü
Taşlıbayır Deresi, Malakçı Deresi, Kaptan Çayırı Deresi, Ana Dere, Derin Dere, Fitirgan Dere, Koca Dere,
Sivas Köy Deresi, Eğrek Dere, Suluklu Dere ve Keçikerme Deresi Yolu, Kurt Deresi, Ayazma Dere, Karaca
Köy Deresi, Istranca Deresi, Pınar Dere ve Belgrat Dere, Ceviz Dere, Sinir Dere, Karasu Deresi (ve 3 kolu),
Balçık Dere, Çatalcakaya Dere, Şeytan Dere, Kaci Dere, Binkılıç Dere, Büyükdere, Molla Hüseyin Deresi,
Karatina Deresi, Arı Dere, Tumba Dere, Mekan Dere, Kısa Dere, Çeşme Deresi, Kürk Dere, Ceviz Dere,
Karamandıra Dere, Sukarışığı Dere, Mandıra Dere, Şeytan Dere, Istranca Dere, Dışbudaklık Deresi ve Dingil
Dere, Kürek Dere, Gümüşparası Dere, Taşlıgeçit Deresi, Kuru Dere, Kütüklü Dere, Mürverçeşme Dere,
Şişkafa Dere Kolları,
Ömerli Havzası:
Kömürlük Dere, Bıçkı Dere, Muslu Yatak Deresi, Sarıkız Deresi, Ozan Dere, Büyük Dere, Sögütgeçidi Dere ve
Kara Dere Kolları, Sazak Dere, Zubcan Dere ve Kahvecioğlu Deresi Kolu, Göçbeyli Dere, Kadıçayır Dere,
Eski Değirmen Dere, Balçık Dere, Kocagöl Dere ve Doğan Dere, Değirmen Dere, Kuzguncuk Dere, Yayla
Dere, Cankoca Dere, Canbazalacağı Dere, Horoz Dere, Suçıkan Dere, Yongalıdere Kolları, Koy Dere,
Değirmen Dere, Patlıcan Gölü Dere, Topçayırlar Deresi, Uzun Dere, Maldöken Dere, Paşaköy Deresi,
Ayazma Dere, Paşaçayırı Deresi, Değirmen Dere ve Bakkalköy Deresi, Palamut Dere,
Elmalı Havzası:
Sakıran Deresi, Arnavut Deresi, Çiftlik Dere, Armutyatağı Deresi, Çekmeköy Deresi, Değirmen Dere,
Karaağaç Deresi, Köprü Dere (Kemer Dere)
Darlık Havzası:
Elmalı Dere, Kapaklı Dere, Düzler Dere, Haymana Dere, Çörtlen Dere, Eğri Dere (2 adet), Çanak Dere,
Mısırlı Dere, Teke Dere, Arpacı Dere, Çamaşır Dere, Sarpeğrek Dere, Sığırlık Dere, Kocataş Dere, Karaçayır
Dere, Çakıltarla Dere, Şeftali Dere, Alçak Dere, Örümcek Dere, Dümen Dere, Soğuksu Dere, Yumurcak Dere,
Maden Dere, Musaköy Dere, Dikili Dere, Yusuf Dere, Eroğlu Dere, Cevahir Dere, Darlık Deresi Kolları,
Soğuksu Dere, Karanlık Dere, Kayalı Dere, Kokar Dere, Pınar Dere, Sığırlık Dere, Kaynarca Dere, Meşeli
Dere (Büyük Dere), Murlak Dere, Kızılcıklı Dere, Ağıl Dere, Ayvalı Dere, Göller Dere, Fındıkpınar Dere,
Köprücük Dere, Kiremitçi Dere, Öven Dere, Dombay Dere, Ballık Dere, Değirmen Dere, Çamyatay Dere,
Danışman Dere, Aydere, Dumbay Dere, Başlar Dere, Şahin Dere, Demir Dere, Gökoluk Dere,
Yeşilçay projesinde İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz Baraj Havzaları ile;
Istranca (Yıldız ) Dereleri Projesi Kapsamında Yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingoz Dere, Elmalı Dere,
Sultanbahçe Dere, Kazan Dere, Pabuç Dere Baraj Havzaları da alınmış olup, Istranca Derelerinde koruma
altına alınacak dereler;
8
Düz Dere Havzası :
Düz Dere, Kovankaya, Haşimpınarı, Pazarbaşı, Kayınlık, Taşdelen.
Çilingoz Deresi Havzası:
Çomakçı, Üçpınar, Büyükerikli, Gümüş, 1.Kavaklı, Erikli, Demirci, Çiçek, Gürgen, 2.Kavaklı, Çanakçı,
Aktaşlar, Aktaş, Çavdar, Küçükerikli.
Kuzulu Dere Havzası:
Sulu, Sarp, Bileğitaşı (Aziz), Milas, Saklısu, Karlı, Küçükböğürtlen, Büyükböğürtlen, Makara, Davulyolu, Aziz,
Çilingoz, Kaynaklar, Seremet, Çanakça, Muşmula, Karpıca, Motor, Seymen, Kaynak, Çavdar.
Kazan Dere Havzası:
Kazandere, Lale Dere, Soğuksu Dere, Mandıraeğreği, Kotil, Çerkezeğreği, Arpatarla, Köserelik, Çayır, 1.
Kiraz, 2. Kiraz, Erikli, Taromba, Helvabayır, 1. Soguksu, 2.Soğuksu, Yakıbın (Yakup), Hacıhaşim, Dingil (Kuti),
Pirentepe (Pirenli), Saklısu, Domuz, Kurugöl, Yenesuyu, Yurt, Gürgeankışla, Moloz, 1. Sulu, Yüksekeğrek,
2. Sulu, Darıtarla, Gübre, Kesikkoru, Güvenli, Ayıdeliği, Beypınar, Kuru, İncekoru, Kalınkoru, Terzimağara,
Kabalar, Eşek, Kalamir, Köprü, Kalemir (Kalem), Şakirinkeleme, Geyikalan (Keyikalan), Kuruçeşme, Köprü,
Telefondireği, Kuyukaynaklar, Fındık, Çavdar, Aksu, Haşlama, Nalbantçeşme, Kayınpınar, Değirmen, Kazan,
Ana, Yurt, Kalem, Kuru, Sandıklar, Z.Derin, Çamaşır, Yaşarağanın, Sazlık, Sazlıkpınar, Yazkışla, Dingilli,
Başgöl, Yalanlı, 1.Derin, Abduşunçeşme, Maksudun Pınarı, Sınır, Kömürcü, Gülgen Pınar, Nalhanlıpınar.
Elmalı Dere Havzası:
Elmalı, Erikli, Yarımdağ, Küçükelmalı, Dışbudakeğreği, Kurteğreği.
Sultanbahçe Dere Havzası:
Eşek, Hamza, Bahçe, Sürgüyolu, Gürgen, Büyükhoca, Kayınlı, Asmalı, Kuru, Ağıl, Hafızın, Kulübetarla,
Cehennem, Kayınlar, Küçükhoca, Yanıkkulübeler, Dultarla.
Pabuç Dere Havzası:
Kaldırım, Cevizli, 4.Geçit, Demetyolu, Taşpınar, Pabuç, Uskumru, Kepçe, Kışlacık, Balıkpınar, Sarıgeçit,
Mağara, Fırınhendeği, Şişmanot, Kurt, Sazlı, Kavaklar, Kuru, Kocataş, Dedepınar, Acıçeşme, Baltacı, Koru,
Kiremit, Kovantaşı, Kiremithane, Kuşkaya, Kokmuştarla, Arka, Gürgen, Karamanpınarı, Pendik, Çayır,
Palamut, Karanlık, Kokmuşpınar, Kereviz, Tekkaya, Panayot.
Yeşilçay Projesi Kapsamında Yer Alan İsaköy,Kabakoz,Sungurlu Baraj ve Yeşilvadi Regülatör Havzaları;
İsaköy Havzası
Balıktaşı Dere, Yayla Deresi, Aktaşlar Deresi, Göksu Dere, Büyük Dere, Kurtçal Dere, Balcı Dere, Gölcük Dere,
Gümüş Dere, Çanak Dere, Sarp (Göksu Kolu) Dere, Çökürtlen Dere, Büyük Dere, Koca Dere (2 adet), Kaşık Dere,
Çubuk Dere, Gücük Dere, Sarp Dere, Bağlar Dere, Büyük (2) Dere, Çul Dere, Çorak Dere (2 adet), Ambargülü Dere,
Aşağı Dere, Kocabayır Dere, Heybeli Dere, Damla Dere, Palamut Dere, Gürgen Dere, Kavaklar Dere, Ortadeğirmen
Dere, Bıçkı Dere (2 adet), Maden Dere, Oruçlar Dere, Kızılcaelma Dere, Yırtan Dere, Elmalı Dere, Almalı Dere,
Akdıç Dere, Kuldere Dere, Gümüş Dere, Ören Dere, Alaca Dere, Ağıl Dere, Karagözlü Dere, Doğan Dere, Kozlar
Dere, Yazlık Dere, Yenibıçkı Dere, Çanakçık Dere, Muratlar Dere, Değirmen Dere, Uzuncaova Dere, Koç Dere,
Bakancılar Dere, Sap Dere
Kabakoz Havzası
Saztarla Dere, Bağlar Dere, Karapınar Dere, Geçit Dere, Armutlu Dere, Büyükgeçit Dere
Sungurlu Havzası
Saracık Dere, Karaman Dere, Düztarla Dere, Sarılar Dere, Çanakçık Dere, Değirmen Dere (4 adet), Çatça Dere,
Çubuklu Dere, Adacık Dere, Sarılık Dere, Çobanpınar Dere, Davul Dere (2 adet), Elmalık Dere, Hisar Dere, Yokuş
Dere, Serengeçit Dere, Topuz Dere, Teksen Dere, Gözler Dere, Tepeören Dere, Bıçkı Dere, Yaprak Dere,
Sülükkaldırım Dere, Geçit Dere, İkizce Dere, Koca Dere, Balaban Dere, Çöplü Dere, Eylemez Dere, Aba Dere,
Taşlıgeçit Dere, Kaynarca Dere, Karayol Dere, Gücük Dere, Hakaniye Dere, Çardak Dere, Çağlan Dere, Gürgen
Dere, Islak Dere, Kütüklü Dere
Yeşilvadi Regülatör Havzası
Yeşil Dere, Ihlamur Dere, Kara Dere, Ağıl Dere,
Eğri Dere, Avcıkoru Dere, Meşe Dere, Şeftali Dere, Portakal Dere, Hamam Dere, Ağıl Dere, Kiraz Yatak Dere,
Melen – Hasanlar Baraj Havzaları:
Melen Havzası
Ahmetbey deresi, Aksu1 deresi, Aksu2 deresi, Alopture deresi, Asarsuyu deresi, Balıklıdere, Benek deresi, Bıçkıbaşı
deresi, Büyük melen çayı, Büyük melen deresi, Cumadere, Çakmaklı deresi, Çamlıdere, Çerkez deresi, Çerkez
mehmet deresi, Çidem deresi, Çobangeçit deresi, Dayanıksuyu deresi, Dedebıçkı deresi, Değirmen1 deresi,
Değirmen2 deresi, Değirmen3 deresi, Derebalık deresi, Derinoba deresi, Dikilitaş deresi, Elmalıdere1, Elmalıdere2,
Elmalıpınar deresi, Eyerlik deresi(bayırlık), Göksu deresi, Gölbelen deresi, Güldibi deresi, Gülle deresi, Güzdere,
Hacı hasan deresi, Hacınınkırık deresi, Hamamsuyu deresi, Hızardere, Ilıcayayla deresi, İbiyik deresi, Kabalaklı
deresi, Kalabaklı deresi, Karacadere, Karadere1, Karadere2, Kırandere
(küllüklükıran), Kızılpınar deresi, Kızılüzüm1 deresi, Kızılüzüm2 deresi, Kocadere, Köprü deresi, Kurtsuyu deresi,
Küçük melen deresi, Küçükdere, Melen çayı, Melik deresi, Muncurlu deresi, Muratoğlu deresi, Ortayayla deresi,
Pazarcık deresi, Sadran deresi, Saman deresi, Sığırlık deresi, Soğuksu deresi, Söbecealan deresi, Suludere,
Sülükkolu deresi, Süngüt deresi, Şifen deresi, Şimşirsuyu deresi, Tezdere, Uğursuyu1 deresi, Uğursuyu2 deresi,
Üçözler deresi, Yılanlıkaya deresi
Hasanlar Havzası
Akçaören deresi, Aksu deresi, Aktaşpınarı deresi, Alputkarapınar deresi, Amcakuz deresi, Arsaklar deresi, Asar
deresi, Asaraltı deresi, Beşpınar deresi, Bolabolol deresi, Çengül deresi, Değirmen1 deresi, Değirmen2 deresi,
Değirmen3 deresi, Demirci deresi, Dibek deresi, Dibeklerdibi deresi, Doğankuzu deresi, Eğniler deresi, Endelek
deresi, Fasılyayla deresi, Fındıklı deresi, Göleril deresi, Güllük deresi, Günel deresi, Hacıyeri deresi, Hızar deresi,
Hocabey deresi, İncirlik deresi, Isıgan deresi, Kara deresi, Karadikenli deresi, Karakaş deresi, Kirazlıyayla deresi,
Karakünerlik deresi, Kargacık deresi, Kavaklı2 deresi, Kavurkoy deresi, Kaya deresi, Kaynaşlıkez deresi,
Kemanecibiçki deresi, Kestanebaşı deresi, Ketenli deresi, Kırıkkayası deresi, Kızbuvel deresi, Kızılcabayır deresi,
İndere, Kavaklı1 deresi, Kızılcasu deresi, Köm deresi, Kurşunlu deresi, Kurtkaya deresi, Mektep deresi, Melen çayı,
Melen deresi, Naşlar deresi, Otlukırık deresi, Samanburun deresi, Sazlı deresi, Soğuksu deresi, Suçağlayan deresi,
Tatlı deresi, Tekeağılı deresi, Tekneci deresi, Tenbel deresi, Yeniyer deresi, Yukarıçengül deresi, Yukarısenegül
deresi
8
LİSTE - 2
Belediyesi
ORTA Mesafeli
Koruma Alanı
Ortalama
Yoğunluk
(Kişi/ha)
UZUN Mesafeli
Koruma Alanı
Ortalama Yoğunluk
(Kişi/ha)
(Merkez) 40 80
ARNAVUTKÖY
(Kırsal) 20 25
B.ÇEKMECE 22 28
BAŞAKŞEHİR 20 25
(Merkez) 40 60
ÇATALCA
(Kırsal) 20 25
ESENYURT 40 60
EYÜP 30 50
SİLİVRİ 20 25
AVRUPA
SULTANGAZİ 40 60
ATAŞEHİR 60 95
BEYKOZ 30 50
ÇEKMEKÖY 60 100
KARTAL 20 25
MALTEPE 20 25
PENDİK 20 25
SANCAKTEPE 40 120
SULTANBEYLİ 40 150
ŞİLE 20 25
TUZLA 20 25
ASYA
ÜMRANİYE 80 140
Listede yer almayan
DİĞER ALANLAR 20 25
* Toplam yoğunluğu artırmamak kaydıyla orta mesafeli Koruma Alanındaki
yoğunluk Uzun mesafeli Koruma Alanındaki yoğunluğa ilave edilebilir
9Atıksu Arıtma

Detaylı bilgi için tıklayınız..http://www.matrisaritma.com/

23 Şubat 2012 Perşembe

Laboratuvar Hizmetleri

Su ve Atık-Su Analizleri:
 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Renk
 • Asidite / Alkanite Tayini
 • Çökebilen Katı Madde
 • Askıda Katı Madde
 • Sülfit Tayini
 • Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...)
 • Toplam Azot
 • Florür / Klorür
 • Krom +6
 • Siyanür / Sülfür / İyodür
 • Sülfat
 • KOİ
 • Fosfor / Fosfat
Alternate TextPaket Arıtma Üniteleri

Matris Arıtma
Paket arıtma sistemleri otomatik PLC kontrollü sistemlerdir. Kişi müdahalesi gerektirmez. Kanalizasyon alt yapısı bulunmayan yerlerde evsel nitelikli atık suyun, biyolojik sistemde arıtıldıktan sonra uygun alıcı ortam deşarj standartlarını sağlaması hedeflenir.
Biyolojik arıtma sistemleri organik yükü fazla olan özellikle evsel nitelikli (lavabo, tuvalet v.b.) atık suların arıtılmasından en yaygın kullanılan sistemlerdir. Biyolojik arıtma sistemlerinin çalışma prensibi, atık suyun havalandırılarak su içerisinde bulunan organik madde yükünü mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıdır. 
 
Parçalanma sonucu atık su iki faz olarak ayrılır. Üstte kalan arıtılmış su fazı dalgıç pompa yardımı ile deşarj edilir. Reaktör tabanına çöken aktif çamur fazı belirli aralıklarla sistemden çamur pompası yardımı ile uzaklaştırılır.
Biyolojik paket arıtma ünitesinden önce koyulacak kaba ızgara, paket arıtma sisteminde bulunan ekipmanların daha verimli ve sorunsuz çalışması için yapılması gereken ön fiziksel arıtmadır.
Biyolojik paket arıtma sistemleri atık suyun biyolojik olarak arıtılıdığı proseslerdir. Atık su da bulunan organik kirlilikleri mikroorganizmalar yardımıyla yok etmek için kullanılan yöntem. Burada bahsettiğimiz mikroorganizmalar atık suyun karakterine göre seçilmiş spesifik bakterilerdir, zamanla üreyerek aktif çamur dediğimiz biyolojik kütleleri oluştururlar. Bu kütle suda bulunan ve biyolojik olarak parçalanabilen her tür maddeyi giderebilecek kapasitedir. Ancak zamanla bakterler çok fazla ürediğinde bu durumda besin yetersizliği sebebiyle birbirlerini yok etmeye başlarlar. Bu nedenle biyolojik proseste bakteri miktarı hep belirli bir seviye de tutulur. Bunun içinde geri devir prosesleri vardır.. fazla olan çamur prosesten atılarak çamur proseslerine giderken, yeni biyokütle oluşumu için kullanılacak çamur biyolojik prosese geri devir edilir.
Matris Arıtma Ltd. Şti. imalat ve satışını yaptığı atık su arıtma sistemler ve diğer ekipman markalar için de, herhangi bir nedenden dolayı arızalanmaları halinde gereksinimi olacak her türlü yedek parçaları tarafından temin etmektedir. 

Başlıca Kullanım Alanları

 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesislerde
 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşlarında
 • Okul, Hastane ve Askeri Birliklerde
 • Köylerde, Belde ve Belediyelerde
 • Site ve Toplu Konutlarda
 • Tatil Kamplarında
 • Askıda Katı Madde
 • Şantiye gibi geçici yerleşimlerde
 • Çiftlik ve Mezbahanelerde
 • Konaklama Tesisleri ve Restaurantlarda
 • Dinlenme Kamplarında

Sistem Özellikleri

 • Minimum yerleşim alanı
 • Koku yapmaması
 • Sessiz çalışması
 • Tam otomatik çalışma
 • Maksimum arıtma verimi
 • Düşük yatırım ve işletme maliyeti