23 Şubat 2012 Perşembe

Laboratuvar Hizmetleri

Su ve Atık-Su Analizleri:
 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Renk
 • Asidite / Alkanite Tayini
 • Çökebilen Katı Madde
 • Askıda Katı Madde
 • Sülfit Tayini
 • Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...)
 • Toplam Azot
 • Florür / Klorür
 • Krom +6
 • Siyanür / Sülfür / İyodür
 • Sülfat
 • KOİ
 • Fosfor / Fosfat
Alternate TextPaket Arıtma Üniteleri

Matris Arıtma
Paket arıtma sistemleri otomatik PLC kontrollü sistemlerdir. Kişi müdahalesi gerektirmez. Kanalizasyon alt yapısı bulunmayan yerlerde evsel nitelikli atık suyun, biyolojik sistemde arıtıldıktan sonra uygun alıcı ortam deşarj standartlarını sağlaması hedeflenir.
Biyolojik arıtma sistemleri organik yükü fazla olan özellikle evsel nitelikli (lavabo, tuvalet v.b.) atık suların arıtılmasından en yaygın kullanılan sistemlerdir. Biyolojik arıtma sistemlerinin çalışma prensibi, atık suyun havalandırılarak su içerisinde bulunan organik madde yükünü mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıdır. 
 
Parçalanma sonucu atık su iki faz olarak ayrılır. Üstte kalan arıtılmış su fazı dalgıç pompa yardımı ile deşarj edilir. Reaktör tabanına çöken aktif çamur fazı belirli aralıklarla sistemden çamur pompası yardımı ile uzaklaştırılır.
Biyolojik paket arıtma ünitesinden önce koyulacak kaba ızgara, paket arıtma sisteminde bulunan ekipmanların daha verimli ve sorunsuz çalışması için yapılması gereken ön fiziksel arıtmadır.
Biyolojik paket arıtma sistemleri atık suyun biyolojik olarak arıtılıdığı proseslerdir. Atık su da bulunan organik kirlilikleri mikroorganizmalar yardımıyla yok etmek için kullanılan yöntem. Burada bahsettiğimiz mikroorganizmalar atık suyun karakterine göre seçilmiş spesifik bakterilerdir, zamanla üreyerek aktif çamur dediğimiz biyolojik kütleleri oluştururlar. Bu kütle suda bulunan ve biyolojik olarak parçalanabilen her tür maddeyi giderebilecek kapasitedir. Ancak zamanla bakterler çok fazla ürediğinde bu durumda besin yetersizliği sebebiyle birbirlerini yok etmeye başlarlar. Bu nedenle biyolojik proseste bakteri miktarı hep belirli bir seviye de tutulur. Bunun içinde geri devir prosesleri vardır.. fazla olan çamur prosesten atılarak çamur proseslerine giderken, yeni biyokütle oluşumu için kullanılacak çamur biyolojik prosese geri devir edilir.
Matris Arıtma Ltd. Şti. imalat ve satışını yaptığı atık su arıtma sistemler ve diğer ekipman markalar için de, herhangi bir nedenden dolayı arızalanmaları halinde gereksinimi olacak her türlü yedek parçaları tarafından temin etmektedir. 

Başlıca Kullanım Alanları

 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesislerde
 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşlarında
 • Okul, Hastane ve Askeri Birliklerde
 • Köylerde, Belde ve Belediyelerde
 • Site ve Toplu Konutlarda
 • Tatil Kamplarında
 • Askıda Katı Madde
 • Şantiye gibi geçici yerleşimlerde
 • Çiftlik ve Mezbahanelerde
 • Konaklama Tesisleri ve Restaurantlarda
 • Dinlenme Kamplarında

Sistem Özellikleri

 • Minimum yerleşim alanı
 • Koku yapmaması
 • Sessiz çalışması
 • Tam otomatik çalışma
 • Maksimum arıtma verimi
 • Düşük yatırım ve işletme maliyeti

Biyolojik Arıtma Sistemleri

Parçalanma sonucu atık su iki faz olarak ayrılır. Üstte kalan arıtılmış su fazı dalgıç pompa yardımı ile deşarj edilir. Reaktör tabanına çöken aktif çamur fazı belirli aralıkla
Biyolojik arıtma ünitesinde önce koyulacak kaba ızgara, biyolojik arıtma sisteminde bulunan ekipmanların daha verimli ve sorunsuz çalışması için yapılması gereken ön fiziksel arıtmadır.
Biyolojik arıtma sistemleri atık suyun biyolojik olarak arıtılıdığı proseslerdir. Atık su da bulunan organik kirlilikleri mikroorganizmalar yardımıyla yok etmek için kullanılan yöntem. Burada bahsettiğimiz mikroorganizmalar atık suyun karakterine göre seçilmiş spesifik bakterilerdir, zamanla üreyerek aktif çamur dediğimiz biyolojik kütleleri oluştururlar. Bu kütle suda bulunan ve biyolojik olarak parçalanabilen her tür maddeyi giderebilecek kapasitedir.
Atıksu öncelikle ızgara bulunan lk dengeleme havuzuna geldikten sonra kaba atıklar burada ayrıştırılır, bu arıtma sisteminin daha sağlıklı çalışması için en önemli unsurlardan biridir. Burada bulunan taşkandan atıksu kendi cazibesiyle ilk dengeleme havuzuna dökülür, giriş pompasıyla arıtma tesisinin ilk bölümü olan havalandırma ünitesine gönderilir. Havalandırma bölümünde blower yardımıyla basılan hava, difüzörler yardımıyla havuz içine homojen bir şekilde otomatik PLS sistemin ön gördüğü zaman aralıklarında verilerek, aktif çamurun oluşabilmesi için gerekli olan oksijen temin edilir.
Havuz içinde bulunan mikro-organizmalar, difüzörün suya kazandırdığı çözünmüş oksijeni kullanarak, atık suyun içindeki erimiş ve katı halde bulunan organik maddeleri okside ederek (Co2) ve (H2O) dönüştürür. Daha sonra çökelme bölümüne gönderilir. Çökelme bölümünden belirli oranda aktif çamur geri devir ettirilerek havalandırma ünitesinde bakteriyel yaşam sabit tutulur, çöken fazla çamur belli aralıklarla alınır. Çökelme tam olduktan sonra yüzeydeki duru su, deşarj pompası yardımı ile kum filtreye gönderilir, çökelmeyen askıdaki katı maddeler bu bölümde tutulur, arıtılan çıkış suyu klorlama işleminden sonra alıcı ortama deşarj edilir veya bahçe sulaması olarak kullanılabilir.
Matris Arıtma Ltd. Şti. imalat ve satışını yaptığı atık su arıtma sistemler ve diğer ekipman markalar için de, herhangi bir nedenden dolayı arızalanmaları halinde gereksinimi olacak her türlü yedek parçaları tarafından temin etmektedir.
rla sistemden çamur pompası yardımı ile uzaklaştırılır.